II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Elkészült a II. kerület arculati kézikönyve

Elkészült Budapest II. kerület Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete. 

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, a településképi rendelet előírásait minden építési tevékenység esetén be kell tartani. 

A törvényi előírásoknak megfelelően Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 19-i rendes ülésén 290/2017.(XII.20.) határozattal elfogadta a kerület Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotta a kerület településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20.) rendeletét (településképi rendelet).

A településképi rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

A dokumentumok a felsőbb szintű jogszabályok előírásainak megfelelően készültek el.

 


A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kellett készíteni.

A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kellett határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

Az önkormányzat a településkép védelmét településképi rendeletben, a településképi követelmények meghatározásával, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

A településképi rendelet, elsősorban

• az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

• a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

• a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

• a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket tartalmaz.

(A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.)

Több új előírás is szerepel az építési tevékenységre vonatkozóan a településképi rendeletben, melyekre ezúton is szeretnénk felhívni figyelmet:

• Egyértelműsítésre került a településképi bejelentéssel végezhető építési tevékenységek köre. Fontos, hogy ezentúl többek között egyes kerítésekre, rendeltetés-módosításokra, reklámokra, reklámhordozókra is szükséges településképi bejelentés megléte.

• Változott a településképi kötelezés, mely alapján, a nevesített esetekben bírság szabható ki.

• Szakmai konzultáció kérése szükséges az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenység (Étv. 33/A.§) építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez.

• A korábban Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendeletében (KVSZ) szereplő településképi követelmények pontosítva, kiegészítve átkerültek a településképi rendeletbe.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet.

Az elfogadott településképi dokumentumok nyomtatásban megtekinthetők Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Épített Környezetért Felelős Igazgatóságán (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!