Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Fogadj örökbe egy közterületet - 2018

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Fogadj örökbe egy közterületet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet
Közterület örökbefogadására

A pályázat kiírója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

A pályázat címe: Fogadj örökbe egy közterületet!

A pályázat célja:A II. Kerületben található közterületek örökbefogadására hívjuk a II. kerületben működő szervezeteket, társasházakat továbbá a helyi lakosokat. A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és megtisztítására, ezen belül parképítési feladatok elvégzésére, növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), valamint a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel.

Pályázati támogatásban részesíthető:

 • a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,

·         az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,

·         a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján társasháznak minősülő ingatlan tulajdonostársainak közössége,

·         a II. kerületben lakcímmel rendelkező magánszemély

 

amely/aki a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Jelentkezési időszak: 2018. április 3. – 2018. augusztus 31. között.

A pályázat benyújtásának végső határideje:2018. augusztus 31. (péntek)

A benyújtási határidő a postára adásdátumát jelzi. A bíráló a határidőn túl feladott pályázatokat érvénytelennek tekinti és elutasítja.

Projektidőszak: Pályázni kizárólag a 2018-ban megvalósuló programmal lehet.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 4.000.000,- Ft

A támogatás mértékének felső határa: bruttó 400.000,- Ft/program

A pályázati támogatás mértéke: max. 70%

A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. (Az önrész lehet az elvégzendő munka értéke is.). A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés maximum 70%-os mértékéig támogatja a pályázatokat.

A pályázati projekt finanszírozásának módja: A megítélt támogatási összeg folyósítása a Támogatási Szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámla számra, átutalással történik, utólagos elszámolás mellett.

A Támogatott az alábbi előírásokat köteles betartani:

 • A támogatás összege „kerti kisgépek” (pl. motoros fűnyíró, motoros sövénynyíró) beszerzésére nem használható fel, azonban ha az a pályázatban szerepel, kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. ásó, gereblye) a kapott támogatási összeg 20%-a felhasználható.
 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia.
 • A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika, stb.) nem ültethet.
 • A gondozott területen kizárólag kézi gyomirtás végezhető.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (fák, cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum két évig. (Az önkormányzat a növények ápolásában nem vesz részt.) Amennyiben a pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A területen meglévő fákon a pályázó semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
 • Előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
 • Amennyiben a pályázó facsemete ültetését tervezi, a kiültetés előtt a II. Kerületi Polgármesteri Kabinet munkatársával egyeztetnie kell a kiültetés pontos helyszínéről és a fa fajtájáról.
 • A pályázó a gondozásba vett terület állapotát a munkálatok megkezdése előtt, és azok befejeztével fényképpel dokumentálja, melyet a II. Kerületi Polgármesteri Kabinet részére megküld.

A pályázat keretében nem támogatható: balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, valamint olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi.

Kizárólag olyan méretű terület örökbefogadását támogatja az Önkormányzat, melynek rendbetétele és gondozása ténylegesen megvalósítható az Örökbefogadó által legalább a támogatástól számított két évig.

A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására,használható fel, amely a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában van.

 

A támogatás kizárólag a megpályázott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások fedezetére szolgál, a pályázó szervezet működési kiadásaihoz nem felhasználható, személyi juttatásra nem fordítható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!

 

Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

a)      együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

b)      jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el!

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálja el a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • Tartalmi kifejtés: A megpályázott tevékenység leírása, tematikus kidolgozottsága.
 • Elérés – részvétel: A pályázati programba bevonni kívánt lakossági kör bemutatása, a pályázati programban aktívan, közreműködőként résztvevő II. kerületiek száma.
 • Önerő: A pályázati program megvalósításához felhasznált saját vállalás, önrész bemutatása, annak mértéke és relatív értéke. (Az önerő lehet az elvégzendő munka értéke is.).
 • Pénzügyi megvalósíthatóság: A pályázati program költségvetésének áttekinthetősége, indokoltsága.
 • Környezetvédelmi és városképi hatás: A helyreállítás és/vagy kialakítás hatása a közvetlen környezetre.
 • Támogatottság: A tervezett program helyi támogatottsága; egyéb támogatói köre
  (más pályázati- vagy külső forrás). A pályázó köteles a pályázat kiíróját tájékoztatni arról, hogy nyújtott-e be pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton.

A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezett pályázatok elbírálása 2018. szeptember 28-ig folyamatosan történik.

A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli értesítést kapnak. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól! A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza az elszámolás határidejét, tartalmi és formai követelményét. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

 

Kötelező pályázati mellékletek:

o   Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő!)

o   Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.

 • Pályázati adatlap és mellékletei

 

A pályázati adatlap beküldése, a pályázat formai követelményei:

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani személyesen (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) vagy postai úton a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinet, Fábián Tamara részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). A benyújtott pályázati anyag nyilvános.

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a Fogadj örökbe egy közterületet! jeligét.

A kitöltött pályázati adatlapot kérjük online is beküldeni a fabian.tamara@masodikkerulet.hu címre!

A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat nem fogadja el, azokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentumok benyújtására kizárólag személyesen(1024 Budapest, Mechwart liget 1.), a felszólítást kövező 3 munkanapon belül van lehetőség.

Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) illusztrált szakmai beszámoló benyújtási határideje: legkésőbb 2018. december 31.

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesenvan lehetőség az Önkormányzat ellenőrzést végző munkatársánál, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.

 

Pályázati kiírással kapcsolatos információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Fábián Tamarától, a II. Kerületi Polgármesteri Kabinet polgármesteri referensétől a 06-1-346-5545-ös telefonszámon, és a fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail címen keresztül.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap szervezeteknek

Pályázati adatlap magánszemélyeknek

Utolsó módosítás dátuma: 2018. április 10. 15:49
<2019. február>
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!