Álláspályázat - Jogtanácsos / jogi előadó

Archív   |   2022, szeptember 9 - 14:10Send by email

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztályán jogtanácsos/jogi előadó munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Jegyzői Igazgatóság

Jogi Osztályán

jogtanácsos/jogi előadó

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan idejű.


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest 1024, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 22. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: jogász
 • a munkakör jogtanácsosként történő betöltése esetén jogi szakvizsga megléte,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Amennyiben jogi szakvizsgával nem rendelkezik a jogi előadói munkakör főbb tevékenységi körei:

 • Hátralék behajtásával kapcsolatos feladatok kezelése, fizetési meghagyásos eljárások lebonyolítása, perré alakulása esetén perképviseleti feladatok.
 • A Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat, mint szerződő fél polgári jogi jogügyleteinek előkészítésében - jogtanácsosi ellenjegyzés kivételével – közreműködés.
 • Szerződések általános jogi véleményezése.
 • A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek jogi segítségnyújtás.
 • Szükség szerint az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal polgári peres és közigazgatási peres ügyeiben, egyéb ügyeiben, más hatóságok előtti eljárásai során jogtanácsosi felügyelettel előkészítő tevékenység végzése.

Amennyiben jogi szakvizsgával rendelkezik a jogtanácsosi munkakör tartalma az alábbi két feladat tekintetében módosul:

 • A Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat, mint szerződő fél polgári jogi jogügyleteinek előkészítése, jogtanácsosi ellenjegyzést igénylő okiratok szerkesztése és ellenjegyzése.
 • Szükség szerint az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal polgári peres és közigazgatási peres ügyeiben jogi képviseletet ellátása, egyéb ügyeiben, más hatóságok előtti eljárásaiban jogi képviselet ellátása.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • csapatmunkára való alkalmasság,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jogszabály értelmezési készség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati igazgatásban, vagy egyéb, közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • jogtanácsosi munkakör esetén előnyjelent még: jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • jogi előadó munkakör esetén előnyt jelent még: ügyvédjelöltként szerzett szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 29.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. október 14.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budai Polgár


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „jogtanácsos/jogi előadó”.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről Molnárné dr. Szabados Judit Imola az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5500


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.