Álláspályázat - Nemzetiségi ügyintéző

Archív   |   2021, szeptember 8 - 16:03Send by email

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályán nemzetiségi ügyintéző munkakör betöltésére

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési és Számviteli Osztályán

nemzetiségi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 19. szereplő pénzügyi és számviteli feladatkörhöz tartozó következő végzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, gazdasági agrármérnöki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,
 • 6 hónap próbaidő kikötése.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, szakmai segítséget nyújt részükre a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos határozatok előkészítéséhez, valamint a költségvetésük és beszámolóik elkészítéséhez.
 • A feladatkörébe tartozó nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján előkészíti és elvégzi a szükséges előirányzat-módosításokat és rögzíti a Forrás programban.
 • Nyilvántartja a feladatkörébe tartozó nemzetiségi önkormányzatok bankszámláit, a bemutatott elszámolásokat, ellenőrzi a kifizetéseket, gondoskodik a banki átutalások pénzügyi teljesítéséről. Elvégzi a nemzetiségi önkormányzatok teljes körű könyvelését.
 • Jogszabály által előírt rendszerességgel elkészíti a mérlegjelentéseket, költségvetési jelentéseket.


Elvárt kompetenciák:

 • jó szervezőkészség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kezdeményezőkészség
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett két év szakmai tapasztalat
 • a közigazgatási szakvizsga
 • mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • Forrás könyvelői program ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítését;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén a 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2021. október 7.


A pályázat elbírálásának határideje:
2021. október 28.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „nemzetiségi ügyintéző”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai a +36/1/346-5463-as telefonszámon, illetve a szakterület részéről: Havas Beatrix osztályvezető: 06-1-346-5642.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.