Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.04 17:16

Jogi előadó pályázat

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivtal pályázatot hirdet jogi előadó munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán

jogi előadó

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 22 pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: jogász szakképzettség
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek tulajdonjogi helyzetének, használati viszonyainak rendezése, megoldási javaslatok kidolgozása, jogcím nélküli használókkal kapcsolatos ügyintézés, szükség esetén szerződések, megállapodások elkészítése, közreműködés az ingatlan-nyilvántartási állapot rendezésével kapcsolatos földhivatali eljárásban,
 • lakások és helyiségek tekintetében fennálló tartozások behajtása érdekében a szükséges intézkedések megtétele (fizetési felszólítás, szükség esetén fizetési meghagyásos, felszámolási vagy peres eljárás előkészítése),
 • az Önkormányzat által a bérlők részére részletfizetési kedvezmény igénybevételével értékesített lakások és helyiségek tekintetében a vételárhátralék törlesztésének folyamatos figyelemmel kísérése, a tartozások behajtása érdekében fizetési felszólító levelek kiküldése, szükség esetén elállás vagy felbontás, fizetési meghagyásos vagy peres eljárás előkészítése,
 • a fentiekben felsorolt ügyekben a tulajdonosi döntés meghozatala érdekében bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése, a döntések, határozatok végrehajtása,
 • szükség esetén helyszíni bejárások lebonyolítása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • hasonló területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „jogi előadó”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: dr. Láng Orsolya a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője a 06-1-346-5460-as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív