Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázatai - 2024

Archív   |   2024, március 28 - 08:19Send by email

Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázatai - 2024.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közép-Budai TankerületI Központ által fenntartott II. kerületi KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS II. KERÜLETI EGYÉB FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK, II. KERÜLETI CÍVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Regisztrációs szám: 2024-01


A pályázat célja:
a II. kerületi állami és egyéb fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületi civil szervezetek által megvalósított szabadidős táborok, erdei iskolák és nyelvi táborok programjainak támogatása a II. kerületi lakosok részére. A pályázati támogatás elsősorban a szociálisan rászoruló gyermekek költségeinek részben vagy egészben történő fedezésére irányul.


A pályázati támogatás forrása:
Oktatásfejlesztési Keret


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

Közép-Budai Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények: 3 000 000 Ft

Egyéb fenntartású köznevelési intézmények, civil szervezetek: 4 500 000 Ft


A pályázat benyújtására jogosult:
a pályázat címzettjei lehetnek a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott II. kerületi köznevelési intézmények, II. kerületi egyéb fenntartású köznevelési intézmények, valamint a II. kerületben működő civil szervezetek.


Pályázati időszak:
pályázni kizárólag 2024. január 1. és 2024. november 30. közötti időszakban megvalósuló programmal(okkal) lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


A pályázat finanszírozása:
a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag magyarországi programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható – kiadások fedezetére szolgál. A támogatás a pályázó intézmény/ szervezet működési kiadásaihoz, továbbá sportruházat vásárlására nem használható fel!

A támogatási összeg folyósítása az állami fenntartású köznevelési intézményeknél a Közép-Budai Tankerületi Központon keresztül, még az egyéb fenntartású köznevelési intézmények, civil és egyházi pályázók esetében a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


A támogatás mértékének felső határa:
500 000 Ft


A pályázás módja:
a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.


Új pályázó és adatváltozás esetén (2023. évben nem pályázott a KKSEB bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):

 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)


Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírása 1-3 oldal terjedelemben
 • nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
 • a pályázó nyilatkozata, a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, (1.sz. melléklet.)
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (2.sz. melléklet)
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről. (4.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat Átláthatóságról az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 50.§ (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI tv. 3. § (1) bekezdés 1 pontjának való megfelelés


A pályázatokat postai úton:
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan bescennelve:

Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected] 1 eredeti példányban kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 22. (hétfő)


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


A pályázatok elbírálása:
a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.

A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül! Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a támogatással nem számol el határidőn belül, de legkésőbb 2024. december 1.-ig, úgy a következő évben nem vehet részt a pályázaton.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a +36 30/ 319-3405-ös telefonszámon kérhető. A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap 2024-01

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS EGYÉB FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK, II. KERÜLETI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ CÍVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Regisztrációs szám: 2024-02


A pályázat célja:
a II. kerületi egyéb fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületi civil szervezetek által megvalósított művészeti és kulturális programok, rendezvények támogatása a II. kerületi lakosok részére. Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében a cél olyan, az óvoda pedagógiai programjába illeszkedő „gazdagító program” megvalósítása, amely keretében a II. kerületi óvodás korú gyermekek kulturális, művészeti környezeti nevelése kerül előtérbe.


A pályázati támogatás forrása: Közművelődési Keret


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

Önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 4 000 000 Ft

Egyéb fenntartású köznevelési intézmények, civil szervezetek: 5 000 000 Ft


A pályázat benyújtására jogosult:
a pályázat címzettjei lehetnek a II. kerületi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények, II. kerületi egyéb fenntartású köznevelési intézmények, valamint a II. kerületi civilszervezetek.


Pályázati időszak:
pályázni kizárólag 2024. január 1. és 2024. november 30. közötti időszakban megvalósuló programmal(okkal) lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


A pályázat finanszírozása:
a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag magyarországi programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál. A támogatás a pályázó intézmény/szervezet működési kiadásaihoz, továbbá sportruházat vásárlására nem használható fel!

A támogatási összeg folyósítása a civil és egyházi pályázók esetében a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


A támogatás mértékének felső határa: 5
00 000 Ft


A pályázás módja:
a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.


Új pályázó és adatváltozás esetén (2023. évben nem pályázott a KKSEB bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):

 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)


Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírása 1-3 oldal terjedelemben
 • nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
 • a pályázó nyilatkozata, a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, (1.sz. melléklet.)
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (2.sz. melléklet)
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről. (4.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat Átláthatóságról az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 50.§ (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI tv. 3. § (1) bekezdés 1 pontjának való megfelelés


A pályázatokat postai úton:
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan bescennelve:

Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected] 1 eredeti példányban kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 22. (hétfő)


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


A pályázatok elbírálása:
a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.


A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül! Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a támogatással nem számol el határidőn belül, de legkésőbb 2024. december 1.-ig, úgy a következő évben nem vehet részt a pályázaton.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a +36 30/ 319-3405-ös telefonszámon kérhető. A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Páláyzati felhívás
Pályázati adatlap 2024-02

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közép-Budai TankerületI Központ által fenntartott II. kerületi ÉS EGYÉB FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Regisztrációs szám: 2024-03


A pályázat célja:
a II. kerületi állami és egyéb fenntartásában lévő köznevelési intézmények határon túli iskolák tanulóival való kapcsolattartásának támogatása. A támogatás mind a kiutazás, mind a fogadás költségeire felhasználható.


A pályázati támogatás forrása: Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2 000 000 Ft

Közép-Budai Tankerület és egyéb fenntartású köznevelési intézmények és civil szervezetek határon túli magyar iskolákkal való kapcsolat támogatása:


A pályázat benyújtására jogosult:
a pályázat címzettjei lehetnek a Közép-Budai Tankerületi Központ által, valamint egyéb fenntartó által működtetett II. kerületi köznevelési intézmények és civil szervezetek


Pályázati időszak:
pályázni kizárólag 2024. január 1. és 2024. november 30. közötti időszakban megvalósuló programmal(okkal) lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


A pályázat finanszírozása:
a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható – kiadások fedezetére szolgál. A támogatás a pályázó intézmény/ szervezet működési kiadásaihoz, továbbá sportruházat vásárlására nem használható fel!


A támogatási összeg folyósítása az állami fenntartású köznevelési intézményeknél a Közép-Budai Tankerületi Központon keresztül, még az egyéb fenntartású köznevelési intézmények, civil és egyházi pályázók esetében a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


A támogatás mértékének felső határa:
500 000 Ft


A pályázás módja:
a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.


Új pályázó és adatváltozás esetén (2023. évben nem pályázott a KKSEB bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):

 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)


Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírása 1-3 oldal terjedelemben
 • nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
 • a pályázó nyilatkozata, a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, (1.sz. melléklet.)
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (2.sz. melléklet)
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről. (4.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat Átláthatóságról az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 50.§ (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI tv. 3. § (1) bekezdés 1 pontjának való megfelelés


A pályázatokat postai úton:
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan bescennelve:

Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected] 1 eredeti példányban kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 22. (hétfő)


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


A pályázatok elbírálása:
a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.


A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül! Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a támogatással nem számol el határidőn belül, de legkésőbb 2024. december 1.-ig, úgy a következő évben nem vehet részt a pályázaton.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a +36 30/ 319-3405-ös telefonszámon kérhető. A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap 2024-03

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉS Közép-Budai TankerületI Központ által fenntartott II. kerületi KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK,

valamint II. KERÜLETI SPORTKLUBOK, SPORT- ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETEK, CÍVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Regisztrációs szám: 2024-04


A pályázat célja:
a tanórai és tanórán kívüli testnevelés, játékos sporttevékenység, a szabadidős sport szervezett formáinak, programjainak támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, valamint az ifjúság életminőségének javításáért a II. kerületi lakosok részére.


A pályázati támogatás forrása: Sport- és Tömegsport Keret


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

Önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 3 250 000 Ft

Közép-Budai Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények: 3 250 000 Ft

II. kerületi székhelyű/telephelyű vagy II. kerületi NSK létesítményben működő sportklubok, sport- és diáksport egyesületek, civil szervezetek: 5 500 000 Ft


A pályázat benyújtására jogosult:
a pályázat címzettjei lehetnek a II. kerületi önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott II. kerületi köznevelési intézmények, továbbá II. kerületi székhelyű/telephelyű vagy II. kerületi NSK létesítményben működő sportklubok, sport- és diáksport egyesületek.


Pályázati időszak:
pályázni kizárólag 2024. január 1. és 2024. november 30. közötti időszakban megvalósuló programmal(okkal) lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


A pályázat finanszírozása:
a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag magyarországi programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó intézmény/szervezet működési kiadásaihoz, továbbá sportruházat vásárlására nem használható fel!


A támogatási összeg folyósítása az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények esetében előirányzat módosítással, az állami fenntartású köznevelési intézményeknél a Közép-Budai Tankerületi Központon keresztül, még a sportklubok, sportegyesületek esetében a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással, történik.


A támogatás mértékének felső határa:
szakosztályonként 500 000 Ft.


A pályázás módja:
a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Az egyesület szakosztályonként csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.


Új pályázó és adatváltozás esetén (2023. évben nem pályázott a KKSEB bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):

 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)


Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírása 1-3 oldal terjedelemben
 • nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
 • a pályázó nyilatkozata, a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, (1.sz. melléklet.)
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (2.sz. melléklet)
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről. (4.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat Átláthatóságról az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 50.§ (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI tv. 3. § (1) bekezdés 1 pontjának való megfelelés


A pályázatokat postai úton:
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan bescennelve:

Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected] 1 eredeti példányban kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 22. (hétfő)


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


A pályázatok elbírálása:
a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.


A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül! Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a támogatással nem számol el határidőn belül, de legkésőbb 2024. december 1.-ig, úgy a következő évben nem vehet részt a pályázaton.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a +36 30/ 319-3405-ös telefonszámon kérhető. A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap 2024-04