Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.11.12 00:00

Lakáspályázat - II. kerület Lajos u.18-20./Bécsi út 17-21.

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám alatti, állami támogatással épült lakóházban található üres lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet alapján


2022. október 12. és 2022. november 11. napja között

pályázatot hirdet

a Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám alatti, állami támogatással épült lakóházban található üres lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére.


A nyertes pályázó határozott idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra.

1. A pályázaton való részvétel általános feltételei:

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet lakást bérbe adni,

a) akinek, vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és nem rendelkezik önkormányzati lakásbérleti jogával,

b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor a minimálbér bruttó összegének 80 %-át (ennek összege 2022. évben 160.000,- Ft), és együttes vagyonuk a mindenkori minimálbér bruttó összegének 50-szeresét (ennek összege 2022. évben 10.000.000,- Ft) nem haladja meg,

c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Ezen feltétel alkalmazásától a pályázat benyújtásának és elbírálásának idején a Budapest Főváros II. kerületében alkalmazásban álló köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők, állami tisztviselők, állami ügykezelők, a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrök, valamint a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkavállalók esetében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bizottságai, és Képviselő-testülete eltekinthet. Az ily módon létrehozott bérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszüntetését követő napon megszűnik, akkor is, ha a bérleti jogviszony megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb feltételei nem állnak fenn,

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,

f) aki vállalja a bérleti szerződés időtartamára szóló lakáselőtakarékossági szerződés megkötését.


2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázott lakás(ok) címét (a pályázó által megjelölt sorrendet, amely egyben rangsort is jelent),

b) a pályázó nevét, születési nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja nevét, családi állapotát, foglalkozását, munkahelyét, állandó bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, a pályázó házastársának/élettársának az előzőekben felsorolt adatait, a lakásba a bérlőn kívül költözők számát, nevét, születési idejét, foglalkozását, rokonsági fokát, vagy rokonság hiányában a leendő bérlőhöz fűződő kapcsolatát, a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi, vagyoni viszonyait, a pályázó jelenlegi lakáskörülményeit,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik kizáró feltételek alá, illetve megfelel a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek,

d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

e) a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feltétel elfogadását.

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

3. Nem létesíthető szociális bérlet azzal, illetve pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

- Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a Pályázati Felhívásban megjelölt határidőn belül adta be;

- Pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok tekintetében;

- A megpályázott lakásban az együtt költöző hozzátartozókat figyelembe véve az egy főre jutó lakóterület nem érné el a 6 m2-t; (Lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figyelembe venni.)

- Pályázatában valótlan adatot közöl;

- Nem felel meg a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek.

4. A megpályázható lakások adatai:

CímBudapest II. kerület szobaszám nettó alapterület(m2) lakbérszámítás szempontjából figyelembe vehető alapterület (m2)
Bécsi út 17-21. II. emelet 3. 1 22 23
Bécsi út 17-21. II. emelet 5. 1 23 26
Bécsi út 17-21. II. emelet 6. 1 23 26
Bécsi út 17-21. II. emelet 7. 1 23 26
Lajos u. 18-20. I. emelet 10. 1 28
Lajos u. 18-20. I. emelet 11. 1 28
Lajos u. 18-20. I. emelet 16. 1 29
Lajos u. 18-20. II. emelet 10. 1 30
Lajos u. 18-20. II. emelet 18. 1 28
Lajos u. 18-20. III. emelet 3. 1 28
Lajos u. 18-20. IV. emelet 1. 1 26
Lajos u. 18-20. IV. emelet 3. 2 48 51


Azok a lakások, ahol a táblázatban feltüntetett nettó alapterület eltér a lakbérszámítás szempontjából figyelembe vehető alapterülettől, tetőtéri elhelyezkedésűek, emiatt ezekben a lakásokban 1,9 métert el nem érő belmagasságú területek is vannak. Az 1,9 m belmagasságot el nem érő területet a lakbérszámítás szempontjából 1/2 alapterülettel kell figyelembe venni, ezért a lakásbérleti díjat a lakbérszámítás szempontjából figyelembe vehető alapterület elnevezésű oszlopban feltüntetett alapterület után kell fizetni.


A lakások összkomfortosak, egyedi hőmennyiségmérővel, mellékvízmérő- és villanyórával felszereltek. A fűtést és melegvíz ellátást az épület kazánja biztosítja.A pályázaton meghirdetett lakások rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartási munkákat az Önkormányzat a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig elvégezteti.


A lakások a helyszínen megtekinthetők 2022. november 3-án, csütörtökön 10.00-11.00 óra között, és 2022. november 7-én, hétfőn 14.00-15.00 óra között.

5. A lakbér mértéke, megfizetésének módja:

A lakbér jelenlegi mértéke bruttó 480,- Ft/m2/hó.

Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a rendeletében elfogadott mértékben módosítsa.


A bérleti díj tartalmazza a következőket: szemétszállítási díj, közös használatú helyiségek elektromos energia-ellátásának költségei, épület-takarítás, épület-biztosítás, közös képviselet díja, karbantartás.

A tárgyhavi bérleti díjat a Bérleti szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határnappal bezárólag kell megfizetni.

A fogyasztástól függő kiadásokat (pl. elektromos áram, víz-csatornadíj, kábel TV, vonalas telefon) a Bérlő a fogyasztás mértékétől függően közvetlenül a szolgáltatónak köteles fizetni. A fűtés és a melegvíz-ellátás díját a Bérlő a Társasház részére köteles megfizetni.


6. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat írja ki, amelyet a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján tesz közzé, továbbá kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán található hirdetőtáblán.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani személyesen a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest II. kerület Margit u. 2-4.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben, illetőleg postai úton (Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest, Pf. 21.).

A pályázati adatlap díjmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest II. kerület Margit u. 2-4.), valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 11. napja, 13.00. óra. A határidő jogvesztő.

Pályázni csak a meghirdetett lakások valamelyikére lehet.

Pályázók a megjelölt lakásra bérlőtársakként is pályázhatnak, amennyiben mindketten megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.


A pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:

- pályázó (és együtt költöző hozzátartozói) nettó jövedelmére vonatkozó igazolás(ok), vállalkozó esetén a NAV által az előző év bevallása alapján kiállított igazolás;

- igazolás arról, hogy pályázó Budapest Főváros II. kerületében 5 éve bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik (beszerezhető Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalánál - Budapest II. Margit krt. 47-49.);

- pályázó jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bérleti/albérleti szerződés, befogadó nyilatkozat);

- pályázóval együtt költöző gyermekei születési anyakönyvi kivonata, iskoláskorú gyermek esetén a tanintézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás is;

- nyilatkozat, amely szerint pályázó beleegyezik abba, hogy Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni szemle során győződjenek meg a pályázó által szolgáltatott adatok valódiságáról;

- nyilatkozat, amely szerint pályázó a bérleti jog megszűnése után a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal szemben elhelyezési, kártalanítási igényt nem támaszt.

Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül van helye.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán lehet ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 346-5422, a 346-5735, és a 346-5404 telefonszámon.


7. A pályázatok elbírálása:

- A pályázatokat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának javaslata alapján, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményét figyelembe véve az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

- A pályázatok elbírálásának eredményéről a döntés meghozatalát követően, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig minden pályázó postai úton értesítést kap.

- A nyertes pályázó köteles a lakásbérleti szerződést a képviselő-testületi döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat bérbeadóval megkötni.

- A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó csatolja a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest XIV. Bosnyák tér 5., bejárat a Nagy Lajos király útja felől) által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakásba költöző személyek (kiskorúak is) Magyarország területén beköltözhető ingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek.

Amennyiben a nyertes pályázó a hatósági bizonyítványt (bizonyítványokat) a megadott határidőn belül nem csatolja be, vagy a bizonyítvány(ok) szerint ő, vagy a lakásba vele együtt költöző bármely személy nem felel meg a pályázati felhívás 1.a) és 1.b) pontjaiban meghatározott feltételeknek, úgy a lakás bérbe adásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályát veszti, és az Önkormányzat nem köt vele bérleti szerződést.

- A pályázatok elbírálásával, annak eredményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

- Az Önkormányzat fenntartja a jogát az eljárási határidő meghosszabbítására.

- Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.


A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat részletesen a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Pályázati adatlap
Letölthető pályázati felhívás

Archív