Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2021.10.01 00:00

Pályázat - Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására (SNI pályázat)

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának pályázata sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására (SNI pályázat)

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának pályázata

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására

(SNI pályázat)


A pályázat célja:

Azon sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása, akik különleges bánásmódot (nevelés-oktatást, fejlesztést) igényelnek. A támogatás a szakértői bizottság véleményében javasolt fejlesztést, különleges gondozás keretében történő nevelési intézményen kívül történő ellátás biztosítását, a nevelési intézményben biztosított ellátás kiegészítését, bővítését célzó fejlesztő foglalkozások, terápiák költségére, a szükséges fejlesztő eszközök vásárlására, vagy a szükséges diagnosztikai vizsgálatokra fordítható.


A pályázat benyújtására jogosult:

Budapest Főváros II. kerületében érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a kerületben élő család, vagy gyermekét egyedül nevelő - szülői felügyeletet gyakorló - szülő vagy gyám, feltéve, ha pályázat benyújtásakor a saját háztartásában nevelt különleges bánásmódot igénylő gyermek érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermek a pályázat benyújtásának napján még nem töltötte be a 18. életévét, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171.000,-Ft), a gyermeket egyedül nevelő személy esetében 700%-át (199.500,-Ft).


A pályázat alkalmazásában
:

 1. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek;
 2. gyermek: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú. A Ptk. 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;
 3. pályázó: a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám;
 4. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő(k) és a 16. életévét be nem töltött, illetve 16. életévét betöltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek (ek);
 5. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van.


Pályázat benyújtásának határideje:

2021. szeptember 30. (csütörtök) 16.00


A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap nyomtatványon papír alapon egy példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

 • Személyes benyújtás esetén: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1023 Budapest, Margit utca 2-4.)
 • Postai úton történő benyújtás esetén a postacím: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest, Pf. 21.


Az adatlap letölthető a https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról, illetve az Ügyfélszolgálaton kérhető.


A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
:

a) kitöltött pályázati adatlap;

b) a sajátos nevelési igényű gyermekre vonatkozó, a pályázat időpontjában érvényes szakértői vélemény másolata;

c) a család jövedelemigazolásai (A benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlap tájékoztatójában olvasható.);

d) 16 év feletti gyermekek esetében a tanulói/hallgatói jogviszony igazolása;

e) lakcímkártya fénymásolata, minden, a pályázatban érintett családtag esetében;

f) a pályázati adatlap mellékletét képező összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról szóló nyilatkozatot.


A pályázat finanszírozása:

 1. A támogatás formája: egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő.
 2. A támogatás felhasználásának időszaka: 2021. október 1-től 2022. július 31-ig.
 3. A pályázathoz önrész igazolása nem szükséges.
 4. Pályázati keretösszeg: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletében meghatározott 3.500.000,-Ft.
 5. Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként maximum bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatás.
 6. A támogatás felosztása a szociális rászorultság mértékének függvényében a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik.
  A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a családban az egy főre jutó jövedelem összege, egyedül nevelő szülő, több gyermek a családban, állástalan a családban.


A pályázatok elbírálása, szerződéskötés, elszámolás rendje:

A pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázatok elutasítása esetén a döntést a Bizottság nem indokolja.


A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A Bizottság érvénytelennek tekinti azt a pályázatot, amely a határidőn túl került benyújtásra, a hiánypótlási felhívás ellenére a fenti kiírás szerint tartalmilag hiányos, vagy nem a megfelelő pályázati adatlapon került benyújtásra.


A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést. A támogatás folyósítására a sikeres pályázóval kötött támogatási szerződés teljes körű aláírását követő 30 napon belül kerül sor.


A támogatás felhasználásáról 2022. augusztus 31-ig el kell számolnia a pályázónak.

A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályaira (névre szóló számla benyújtása) a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók.

A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a felhasználás meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.


További információ, kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a +36 1 346 5700 telefonszámon illetve a [email protected] címen kérhető.

Archív

Csatolmányok: