Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.08.10 10:36

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2020. évi pályázatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2020. évi pályázatot hirdet az alábbi keretek terhére:

Oktatásfejlesztési Keret terhére kiírt pályázatok:

A II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint
II. kerületben működő civil szervezetek által megvalósított szabadidős táborok, erdei iskolák, valamint nyelvi táborok programjainak támogatása. A pályázat regisztrációs száma: 20-01, Az 1 sz. melléklet szerint

Közművelődési Keret terhére kiírt pályázatok:

A II. kerületi működő civil szervezetek által megvalósított művészeti és kulturális programok, rendezvények támogatása. A pályázat regisztrációs száma: 20-02, A 2. sz. melléklet szerint

Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret terhére kiírt pályázatok:

A II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, civil szervezetek határon túli magyar iskolák tanulóival való kapcsolattartásának támogatása. A pályázat regisztrációs száma: 20-03, A 3. sz. melléklet szerint

Sport- és Tömegsport Keret terhére kiírt pályázatok:

A II. kerületi önkormányzati és állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületi székhelyű/telephelyű vagy II. kerületi NSK létesítményben működő sportklubok, sport- és diáksport egyesületek támogatása A pályázat regisztrációs száma: 20-04, A 4. sz. melléklet szerint

Pályázati időszak: pályázni kizárólag 2020. január 1. és 2020. december 1. közötti időszakban megvalósuló programmal/programokkal lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A pályázat finanszírozása: a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető, maximálisan 300 000 Ft összegben. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni a 20 % önrészt vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.

A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó intézmény/szervezet működési kiadásaihoz nem használható fel!

A jelen pályázaton nem vehetnek részt: azok a szervezetek, amelyek az II. kerületi Önkormányzat valamely bizottsága által az elmúlt évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

A pályázás módja: a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.

Új pályázó és adatváltozás esetén (2019. évben nem pályázott a KKSI bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):

 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)

Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírását
  1-3 oldal terjedelemben
 • nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
 • a pályázó nyilatkozata, miszerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik,
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

A pályázatokat postai úton: II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan bescennelve:

Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected] 1 példányban kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30. (kedd) 15 óra

Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.

A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül!

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a (06 1) 346 5774-es vagy 36 30/ 319-3405 telefonszámon kérhető. A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Elszámoló lap >>>

Kötelező NYILATKOZAT >>>

Archív