Pályázati felhívás felsőoktatási ösztöndíjra a 2021/ 2022-es tanévre

Archív   |   2021, szeptember 1 - 14:24Send by email

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2021/2022-es tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet.

Pályázati felhívás

felsőoktatási ösztöndíjra a 2021/ 2022-es tanévre


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2021/2022-es tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet. A pályázatban részt vehet minden Magyarországon tanulmányokat folytató, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászoruló hallgató, akinek állandó lakóhelye a II. kerületben van. Az ösztöndíj 10 hónap időtartamra nyerhető el, melynek összege hallgatónként 50 000 forint - 100 000 forint/tanév között kerül megállapításra.


A pályázat benyújtására jogosult az a hallgató, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Állandó lakóhelye a II. kerületben van,
 • Magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • A képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében, az alábbi képzési típusok egyikében folytat tanulmányokat:
 • alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés,
 • mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés,
 • egységes osztatlan képzés, vagy
 • államilag akkreditált felsőfokú szakképzés.
 • Családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át (amely jelenleg 85 500 Ft).


Az elbírálás során előnyt élvez
az a pályázó, aki:

 • országos tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen az első hat helyezett között végzett,
 • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 • betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van (szakorvos igazolása szükséges),
 • gyermeket nevel,
 • nem a főváros területén működő intézményben tanul,
 • a kerület területén önkéntes társadalmi munkát végez,
 • kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.


Nem részesülhet ösztöndíjban
az a pályázó, aki:

 • a magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.


A pályázás módja:
Pályázni kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap és annak kötelező mellékleteinek benyújtásával lehet.


A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges:

 • Jövedelemnyilatkozat
 • A jövedelemnyilatkozatban feltűntetett jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak másolata,
 • igazolás, hogy az állandó lakóhelye a II. kerületben van,
 • A felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely igazolja, hogy a pályázó a pályázati adatlapon megjelölt képzésben a 2021/ 2022-es tanév első félévében részt vesz,
 • A kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolata.

Amennyiben a hallgatói jogviszony igazolást a pályázó önhibáján kívül a pályázat benyújtásának határidejéig nem tudja beszerezni, a pályázat kiírója hiánypótlásra ad lehetőséget. Az igazolás pótlására legkésőbb 2021. október 3-ig van lehetőség.


A pályázati kérelmet aláírva, bescennelve elektronikusan az alábbi címre kell benyújtani:

II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected]


A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2021. szeptember 21. (kedd) 14 00

Érvénytelen az a pályázat, amely a határidőn túl, a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


A pályázatok elbírálása:

A pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést. Az ösztöndíj folyósítása egy összegben, a döntést követő 30 napon belül, a hallgatókkal kötött megállapodást követően történik.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a +36-30/319-3405 telefonszámon vagy a [email protected] címen kérhető.


Letölthető pályázati adatlapok