Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.09.22 19:18

Pályázati felhívás gazdasági igazgató munkakör betöltésére

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati felhívás a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóságon gazdasági igazgató munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan

Próbaidő: 6 hónap

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalat,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdésében előírt nyilvántartásban szerepelnie kell és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Felelős a Gazdasági Igazgatóság alá tartozó osztályok munkájának megszervezéséért, működtetéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, közvetítve és képviselve a Polgármester és a Jegyző döntéseit.
 • A gazdasági szervezet vezetéséhez kapcsolódóan felelős a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.
 • Felelős a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásáért.
 • Gondoskodik a hatályban lévő jogszabályok, a képviselő-testület, a bizottságok, a felettes szakmai szervek és a hivatali vezetők határozatainak, utasításainak megtartásáról, megtartatásáról.
 • Gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítéséről (elkészíttetéséről), azok folyamatos aktualizálásáról.

 • Összefogja, irányítja a költségvetési tervezés és beszámoló munkálatait. Gondoskodik a kapcsolódó testületi előterjesztések elkészítéséről és összeállításáról (költségvetési rendelet, átmeneti gazdálkodási rendelet, költségvetési maradvány elszámolás, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló). A költségvetési rendelet végrehajtása és a testületi döntések figyelembevételével év közben előkészíti a költségvetési rendelet szükséges módosításait.

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai gondolkodásmód, rendszerszemlélet,
 • analitikus gondolkodás, elemzés
 • jó szervezőkészség,
 • jó tervezőképesség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kezdeményezőkészség, proaktivitás,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • a közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gazdasági vezetői tapasztalat
 • Forrás könyvelői program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat(ok) másolata,
 • a 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerint a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítését;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 28.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. július 31.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál.

A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

„gazdasági igazgató”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai a +36/1/346-5463-as telefonszámon

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. Az érvényes pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A pályázati eljárásban sor kerülhet második körös meghallgatásra is. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív