Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.04 17:14

Városrendezési ügyintéző pályázat

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet városrendezési ügyintéző munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet az

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településrendezési Osztályán

VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozott idejű

A közszolgálati jogviszony időtartama: kinevezéstől számítva 2022. március hó 10-ig

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal és telephelyei


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 32. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó településmérnök, építész, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó végzettség, valamint gazdaságtudományi, geográfus szakképzettség, illetve felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi vagy település-fejlesztési felsőfokú szakképesítés;
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A II. kerület területén a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy készíttetésének, véleményezésének és jóváhagyásának lebonyolítása, folyamatában (teljes körű) ügyintézés.
 • A munkaköréhez kapcsolódó helyi rendeletek — pl.: Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet, Gépjármű várakozóhely megváltásáról szóló rendelet — nyilvánosságának biztosítása.


Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunka,
 • precíz, pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • stratégiai szemléletmód,

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • térinformatikai alkalmazások ismerete (pl. MapInfo)
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökben szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye, további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ‑TRO”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: +36-1-346-5580, illetve a szakterület részéről: Erdei Gyula osztályvezető +36 1 346-5651


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív