2023. október 05.

Dugattyús ház - bérbevételi pályázat

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati felhívás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Budapest II. kerület belterület 13384/0/A/1 helyrajzi számú, iroda megnevezésű, természetben a 1024 Budapest, Margit krt. 15-17. fsz. 3. szám alatt található ingatlan,

a Dugattyús-ház funkcióhoz kötött, 5+5 éves határozott időtartamra szóló bérbe adására.

I. Alapvető információk

I.1. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.; a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Kiíró) az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 17. § (3) bekezdése szerint, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 233/2023.(IX.25.), valamint a Képviselő-testület 384/2023.(IX.28.) számú határozatai alapján, az Önkormányzat által 2022-ben meghirdetett közösségi ötletpályázat eredményével összhangban egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Budapest II. kerület belterület 13384/0/A/1 helyrajzi számú, „iroda” megnevezésű, természetben a 1024 Budapest, Margit krt. 15-17. fsz. 3. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) funkcióhoz kötött, 5+5 (öt plusz öt) éves határozott időtartamra szóló bérbe adására.

I.2. A jelen pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és eljárási feltételek mind a Kiíróra, mind a pályázókra nézve kötelező érvényűek.

II.

A pályázat tárgyát képező ingatlan jellemzői

II.1. Tulajdoni lap (1. sz. melléklet) szerinti adatok

Helyrajzi szám: 13384/0/A/1

Hasznos alapterület: 593 m2

Tulajdoni lap szerinti megnevezése: iroda

Utcafronti földszinti bejáratú

Az ingatlan részletes leírása az 2. sz. mellékletben olvasható.

II.2. Az Ingatlan teher-, per- és igénymentes. Az Ingatlan tulajdoni lapja, térképmásolata, átnézeti alaprajzai, fotódokumentációja a jelen pályázati felhívás mellékleteit képezik.

II.3. A Társasházi törzslap (3. sz. melléklet), illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat kataszteri ingatlan-nyilvántartása alapján, az ingatlan örökségvédelem1 alatt áll, ezért a nyertes pályázó a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a pályázati kiírásban szereplő vegyes funkció megvalósíthatósága érdekében örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására köteles2.

III.

Bérleti díj, pályázati alapdíj, egyéb költségek

Bérleti díj

III.1. Az Ingatlan bérleti díja minimum nettó 1.048.000 Ft + ÁFA/hó, összesen bruttó 1.330.960 Ft/hó3.

Kiíró a bérbeadásra adókötelezettséget választott, melynek alapján a bérleti díj kiszámlázására áfa felszámításával kerül sor. A bérleti díj 483 m2 iroda (720 000,- Ft/hó) és 110 m2 üzlethelyiség (348.000,- Ft/hó) rendeltetési mód figyelembevételével lett megállapítva.

III.2. Az ingatlanra készített, bérleti díjat meghatározó értékbecslés a pályázati kiírásban szereplő vegyes funkció alapján került meghatározásra. Amennyiben a vegyes funkció tekintetében az üzlethelyiség rendeltetési mód m2-ben meghatározott mérete a 110 m2-t meghaladja, az maga után vonja a forgalmi értékbecslés felülvizsgálatát, a bérleti díj emelését a minimum bérleti díjat meghatározó értékbecslés adatai alapján. Ha az ajánlat a minimum bérleti díjat meghaladó összegű, a megajánlott bérleti díj emelése az ajánlatban meghatározott, az egyes rendeltetési mód m2-ben meghatározott méretei tekintetében megajánlott bérleti díj figyelembevételével a m2-ben meghatározott rendeltetések területének változása alapján kerül meghatározásra. A fentiekre tekintettel az ajánlattevőnek a megajánlott bérleti díjat annak összegén belül meg kell osztania az iroda rendeltetési mód céljára használni kívánt m2-re és az üzlet rendeltetési mód m2-re használni kívánt területre ajánlott bérleti díjra, úgy, hogy sem a megajánlott bérleti díj, sem annak az egyes rendeltetési egységekre történt megosztása a minimum bérleti díjnál nem lehet kevesebb.

III.3. A Pályázó a jelen pályázati felhívás III.1. pontjában meghatározott – illetve a Vagyonrendelet4 40. § (2) bekezdése szerint megállapított – bérleti díjat elfogadja, nyertessége esetén annak megfizetését vállalja, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex emelkedése (infláció) mértékéig (maximum azzal egyező %-ban, első alkalommal 2024. év január 1. napjától) jogosult a bérleti díj egyoldalú emelésére.

III.4. Az Önkormányzat a bérlő által elvégzett, bérbeadói felelősségi körbe tartozó felújítási munkák költségének a bérleti díjba történő beszámítására lehetőséget biztosít a Vagyonrendelet 40. § bekezdése szerint.

Pályázati alapdíj

III.5. A pályázók kötelesek pályázati alapdíj címén 1 (egy) havi bruttó bérleti díjat az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12001008-00201794-00200009 számú letéti alszámlájára átutalni úgy, hogy a pályázati alapdíj legkésőbb a pályázat beadására megállapított határidő utolsó napján a letéti alszámlán jóváírásra kerüljön. A pályázati alapdíj átutalásakor a közlemény rovatban az Ingatlan címét vagy helyrajzi számát kell feltüntetni.

A pályázati alapdíj megfizetése a pályázat érvényességi feltétele. A jóváírás elmaradásával kapcsolatos minden kockázat a pályázót terheli, erre vonatkozóan a Kiíró mindenfajta igényt kifejezetten kizár. A pályázati alapdíj a pályázók javára nem kamatozik. A pályázati alapdíj összege a nyertes pályázó részére az óvadékba (kaucióba) beszámításra kerül, a további pályázók részére a döntés kihirdetésétől számított 5 (öt) banki napon belül visszautalásra kerül.

Egyéb költségek

III.6. A pályázó nyertessége esetén vállalja a szerződés időtartama alatt a bérleti díjon felül a közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, víz-csatorna), a társasházi közös költség (jelenleg 94.880 Ft+ÁFA/hó), a társasházi fűtési (jelenleg 119.340 Ft+ÁFA/hó) díjak megfizetését, a keletkező kommunális- és esetleges veszélyes hulladék elszállíttatásáról saját nevében közszolgáltatóval kötött szerződés alapján történő megfizetését, valamint az Ingatlan és környezetének hó- és jégmentesítéséről saját költségén megtérítési igény nélkül való gondoskodást.

IV.

A pályázat célja

IV.1. Az Önkormányzat célja olyan, reggeltől estig nyitva tartó II. kerületi szolgáltatási és kulturális csomópont létrehozásának elősegítése, amely a hét minden napján hasznos, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő szolgáltatásokat és széles körű programkínálatot nyújtva elégíti ki a közösségi, kulturális és mindennapi gyakorlati igényeket.

A Pályázó a Margit-negyed más szereplőivel szinergiát teremtve építi tovább a közösséget és a II. kerületi identitást, amelynek keretében havi legalább 4 x 3 óra időtartamra, előzetes egyeztetést követően helyszínt biztosít Kiíró közösségi programjaira (kiemelten II. kerületi szülők, fiatal felnőttek, idősek, egyéb közösségek számára) és közösségi céljaival összefüggésben, illetve a Margit-negyed Projekt irodának/információs pontnak minimum 15 m2 állandó helyet biztosít, mindezt az Ingatlan szellemi és fizikai öröksége által predesztinált színvonalon.

IV.2. A megvalósítandó tevékenységre irányadó kötött funkciók

IV.2.1. Tevékenységre irányadó kötött funkciók

IV.2.1. 1. Bauhaus korát és stílusát felidéző kultúrkávézó

IV.2.1.2. Közösségi / co-working iroda

IV.2.2 Opcionális funkciók:

Közösségi piaci (pl. facebook marketplace), csere-bere, csomagátvételi pont

Bérbe vehető podcast-, vlog-, videóstúdió

Gyereksarok felügyelettel (a közösségi irodát igénybe vevők gyermekei részére)

IV.3. A felsoroltakon kívüli további funkciókat a pályázó jogosult pályaművében tervezni.

V. Bírálati szempontok

V.1. Kiíró az alábbi szempontok alapján állítja fel a beérkezett pályázatok közötti rangsort:

Tevékenység (a Pályázó szakmai tapasztalata, referenciái) 35%
Ingatlan felújítási koncepció 20%
Üzleti terv - Megvalósítási terv (Pályázó gazdálkodásának stabilitása) 35%
Ajánlott bérleti díj 10%

VI.

A pályázattal kapcsolatos technikai információk

VI.1. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek a www.masodikkerulet.hu weboldalról, vagy személyesen átvehetők a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1024 Budapest, Margit utca 2-4.) ügyfélszolgálati időben 2023. október hó 4. napjától 2023. november hó 20. nap 10:00 óráig.

VI.2. A Kiíró az eredményes eljárás érdekében az Ingatlan bejárási lehetőségét 2023. október hó 11. napján 10:00 órakor és 2023. október hó 19. napján 10:00 órakor biztosítja. A bejáráson történő részvételi igényt a Kiíró kijelölt kapcsolattartói részére előre, írásban e-mail útján szükséges jelezni legkésőbb az adott időpont előtti munkanapon 14:00 óráig.

VI.3. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november hó 20. nap 16:00 óra.

VI.4. A pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolására, ide értve a helyszíni bejárás egyeztetését is, Kiíró a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alábbi munkatársait jelöli ki, egyben fenntartja a jogot, hogy a pályázat lebonyolítása során, külön értesítés nélkül további kapcsolattartókat jelöljön ki:

Bakos-Pálinkás Judit, Margit-negyed operatív vezető

telefon: +36 30 512 1859; e-mail: [email protected]

Szabó Viktória, Margit-negyed referens

telefon: +36 30 267 3675; e-mail: [email protected]

VII.

A pályázat felépítése

A pályaműveket címlappal kell ellátni, illetve az alábbi fejezetekre kell tagolni:

 1. Tevékenység: A Pályázó bemutatása a szakmai alkalmasság alátámasztására

  1. Működés időtartama, formája, jelenlegi helyszíne(i)

  2. Releváns, tételesen bemutatott referenciák

  3. Tulajdonosi / fenntartói háttér

  4. Irányítási modell / szervezeti ábra

 2. Ingatlan felújítási koncepció

  1. Funkcionális térhasználati (vázlat)terv

  2. Becsült költségvetés / ráfordítás

  3. Tervezett kivitelezési ütemezés

 3. Üzleti terv - Megvalósítási terv

  1. Az Ingatlanban folytatni kívánt tevékenységek bemutatása

  2. Irányítási modell / szervezeti ábra

  3. Üzleti terv / finanszírozási modell, 5 (öt) év főbb, tervezett gazdálkodási adataival

  4. Rendezvény / eseményterv

  5. Nyitva tartás

  6. Működés megkezdésének időpontja

VIII.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

VIII.1. A pályaműveket magyar nyelven, a pályázóra történő bárminemű utalás nélküli, jelöletlen, zárt borítékban, összefűzetlenül, 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell benyújtani Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1024 Budapest, Margit utca 2-4.) ügyfélszolgálati időben a jelen felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, az alábbi, borítékra írt jelzéssel: „Dugattyús-ház Pályázat”. Pályázónak a pályázat eredeti példányának minden oldalát szignóval és folyamatos oldalszámozással, az aláírandó oldalakat cégszerű aláírással kell ellátnia. A pályázatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia.

VIII.2. A pályázat eredeti példányához csatolni kell a mellékletek eredeti példányát, a másolati példányokhoz a mellékletek egyszerű másolatát azzal, hogy a pályázaton meg kell jelölni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. Az eredeti példány és a másolatok közötti ellentmondás esetén az eredeti példány az irányadó. Amennyiben a pályázó az eredeti példányt nem jelöli meg, a Kiíró tetszőlegesen kiválasztja azt a példányt, amelyet a későbbiekben eredetiként kezel.

VIII.3. A pályázathoz csatolt esetlegesen idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hivatalos fordítóiroda által készített magyar nyelvű fordítását.

IX.

A pályázat elbírálásának folyamata

IX.1. Kiíró mind a pályázat, mind az esetleges hiánypótlás átvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza az átvétel pontos dátumát, az átvevő nevét és a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

IX.2. A beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő munkanapon az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kijelölt munkatársai által történik.

IX.3. A beérkezett pályaműveket a Kiíró által kijelölt értékelő bizottság tartalmi és formai szempontból – a jelen pályázati felhívásban foglalt előírások és kritériumok figyelembevételével – a pályázat benyújtásának határidejét követő legkésőbb 5. munkanapon egyenként megvizsgálja, értékeli.

A pályázati anyagokat a Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület véleményezi, majd a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: GTB) az összességében legjobb pályaművet benyújtó pályázót nyertessé nyilvánítja. Ezt követően a bérleti szerződés megkötésére a GTB határozatában foglalt határidőn belül kerülhet sor.

IX.4. A beérkezett, megvizsgált pályázatok tekintetében a Kiíró hiánypótlási lehetőséget egyszeri alkalommal biztosít. Pályázó köteles a hiánypótlást a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül benyújtani.

IX.5. Az Önkormányzat a döntést követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban, postai levélben értesíti az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázat eredményéről.

IX.6. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók között sorrendet állítva több pályázatot nyilvánítson nyertesnek azzal, hogy amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg határidőben, úgy Kiíró az előzetesen meghatározott sorrend alapján új nyertes pályázót jelöl ki, aki a jogok és kötelezettségek tekintetében az előző nyertes pályázó helyébe lép. Az új nyertes pályázó számára a szerződéskötési határidő az új nyertes pályázatról történt értesítés kézhezvételétől kezdődik.

X.

A pályázat érvényességi feltételei

X.1. A pályázaton való részvétel érvényességi feltétele, hogy a pályázó pályázatát és az esetleges hiánypótlást a jelen pályázati felhívásban megadott helyen és határidőben, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően adja be.

X.2. A jelen pályázati kiírás III.1. pontjában előírt pályázati alapdíj megfizetése a pályázat érvényességi feltétele.

X.3. A Kiíró azt a pályázót, akinek pályázata érvénytelen, a pályázati eljárásból kizárja. A Kiíró a pályázót pályázata érvénytelenségéről, illetve a kizárásról az érvénytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban értesíti.

XI.

A Pályázó és a Kiíró jogai és kötelezettségei

XI.1. A Pályázó a VI.3. pontban megjelölt benyújtási határidő lejártáig jogosult pályázatát visszavonni.

XI.2. Jelen pályázati felhívás közzététele és a pályázati feltételek megállapítása nem jelent a Kiíró számára bérleti szerződéskötési kötöttséget vagy kötelezettséget, a jelen pályázati felhívásban Kiíró jogot formál arra, hogy a pályázati felhívást – a pályázatok beadási határideje lejártát megelőzően – indokolás nélkül visszavonja, és azt indokolás nélkül is az eljárás bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró fenntartja továbbá annak jogát, hogy a jelen pályázati felhívásban szereplő eljárási határidőket indokolás nélkül módosítsa, vagy meghosszabbítsa.

XI.4. A Kiíró a jelen pályázati kiírásban szereplő adatok, esetleges korlátozások és kellékhibák tekintetében – ideértve az Ingatlan és annak egyes részeinek tényleges természetbeni térmértékét is – a szavatossági jogokat kizárja, az ezekből adódó esetleges kockázatokat a pályázó viseli.

XI.5. A nyertes Pályázó szerződéskötésre való jogosultsága nem ruházható át és nem engedményezhető.

XI.6. A pályázat kidolgozása során a pályázónak saját információira és értékítéletére kell támaszkodnia, a Kiíró esetleges hibás vagy hiányos tájékoztatására nem hivatkozhat. A pályázó kifejezetten elfogadja, hogy a jelen felhíváson felül saját felelősségére és költségére kellő körültekintéssel tájékozódni köteles, beszerez minden olyan kiegészítő információt (műszaki állapot, üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési eljárások stb.), amelyek a pályázat megalapozott összeállításához szükségesek, továbbá a pályázattal kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – pályázót terheli.

XI.7. A bérleti szerződés megkötését követően a bérlő – Önkormányzat felé legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 90 (kilencven) nappal megtett – egyoldalú, írásbeli nyilatkozata alapján a bérleti jogviszony egy alkalommal legfeljebb 5 (öt) évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a bérlő valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

XII.

A pályázathoz csatolandó mellékletek

XII.1. Cégszerűen aláírt adatlap a pályázó alábbi adataival:

 1. statisztikai számjellel rendelkező esetén: megnevezés, adószám, székhely, cégbírósági bejegyzés száma, képviselő neve és tisztsége, telefonszám, e-mail cím

 2. nyilvántartási számmal rendelkező esetén: megnevezés, adószám, székhely, nyilvántartásba vételi szám, képviselő neve és tisztsége, telefonszám, e-mail cím

 3. költségvetési szerv esetén: megnevezés, adószám, székhely, KSH törzsszám, képviselő neve és tisztsége, telefonszám, e-mail cím

XII.2. Képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya5

XII.3. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az alábbi tartalommal

 1. pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pont szerinti átlátható szervezetnek minősül

 2. pályázó a jelen pályázati felhívás feltételeit tudomásul veszi, azt magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, és az abban foglalt feltételeknek nyertessége esetén maradéktalanul eleget tesz,

 3. pályázó csőd-, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll,

 4. pályázónak 60 (hatvan) napnál régebben lejárt esedékességű adó, vagy adók módjára behajtandó köztartozása, a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása, valamint az Önkormányzattal szemben 3 (három) hónapnál régebben lejárt tartozása nincs,

 5. pályázó gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el,

 6. pályázó nyertessége esetén az esetlegesen szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését vállalja, illetve azokat az Önkormányzat számára bemutatja,

 7. pályázó nyertessége esetén legalább a szerződéskötéskor érvényes nettó bérleti díj egy évi mértékének megfelelő felelősségbiztosítást köt tevékenységére, vagy a meglévő biztosítását erre a tevékenységre is kiterjeszti, valamint az ingatlanra, azokat a szerződés hatálya alatt azt fenntartja,

 8. tudomásul veszi, hogy a tevékenység folytatásához szükséges berendezések, felszerelések biztosítása pályázó feladata,

 9. tudomásul veszi, hogy a szerződés bármilyen okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén csak az állagsérelem nélkül elvihető berendezésekre és felszerelésekre tarthat igényt,

 10. pályázati ajánlatát az eredményhirdetéstől számított 60 (hatvan) napig fenntartja,

 11. A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezése „iroda” és örökségvédelem alatt áll, ezért a pályázati kiírásban szereplő vegyes funkcióra (üzlethelyiség és iroda) tekintettel, az ingatlan egy részére a rendeltetésmód változtatás lefolytatása érdekében, az örökségvédelmi hatósághoz kell fordulnia, melyet követően csak az örökségvédelmi határozat birtokában kezdheti meg a működését.

 12. A pályázónak el kell fogadnia, hogy az ingatlanra készített, bérleti díjat meghatározó értékbecslés ezen vegyes funkció alapján került meghatározásra.

 13. A pályázónak el kell fogadnia, hogy amennyiben a vegyes funkció tekintetében a kialakítandó üzlethelyiség rendeltetési mód m2-ben meghatározott mérete a 110 m2-t meghaladja, az maga után vonja a forgalmi értékbecslés felülvizsgálatát, a bérleti díj emelését a minimum bérleti díjat meghatározó értékbecslés adatai alapján. Ha az ajánlat a minimum bérleti díjat meghaladó összegű, a megajánlott bérleti díj emelése az ajánlatban meghatározott, az egyes rendeltetési mód m2-ben meghatározott méretei tekintetében megajánlott bérleti díj figyelembevételével a m2-ben meghatározott rendeltetések területének változása alapján kerül meghatározásra, valamint, hogy az ajánlattevőnek a megajánlott bérleti díjat annak összegén belül meg kell osztania az iroda rendeltetési mód céljára használni kívánt m2-re és az üzlet rendeltetési mód m2-re használni kívánt területre ajánlott bérleti díjra, úgy, hogy sem a megajánlott bérleti díj, sem annak az egyes rendeltetési egységekre történt megosztása a minimum bérleti díjnál nem lehet kevesebb.

XIII. Egyéb rendelkezések

XIII.1. A pályázati eljárás és a megkötendő szerződés nyelve a magyar nyelv, joga a magyar jog. A pályázati eljárással és a megkötendő szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita elbírálása a magyarországi bíróságok joghatóságába tartozik.

XIII.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint a Kiíró a nyertes pályázóval megkötendő szerződés tárgyát, a szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét hivatalos honlapján közzéteszi a szerződés létrejöttét követő 60 (hatvan) napon belül.

XIII.3. A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., a Pp. szabályai, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak az irányadók.

Budapest, 2023. október 4.

Örsi Gergely

polgármester

MELLÉKLETEK

 1. sz. melléklet: Tulajdoni lap

 2. sz. melléklet: Az ingatlan leírása

 3. sz. melléklet: Társasházi törzslap

 4. sz. melléklet: Térképmásolat

 5. sz. melléklet: Alaprajzok

 6. sz. melléklet: Fotódokumentáció

1 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról (továbbiakban: Övr.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800068.kor

2 Az Övr. 63. § (3) bekezdés szerint

3 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 4. pontja alapján: E törvény alkalmazásában: „bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek”.

4 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről (a továbbiakban: Vagyonrendelet)

https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A0400034.02R&dbnum=535&council=ii-kerulet&timeshift=20230721&goto=-1&celpara=hat%C3%A1rozott

5 Ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány nem elfogadható

Címlap