2024. április 09.

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről | 2024

Kulcsszavak Megosztás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (l) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) 12.§ alapján.

Az óvodák elérhetősége, a felvételi körzetük és bemutatkozó anyaguk Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapján megtekinthetők.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címét és elérhetőségét a melléklet tartalmazza.

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

Az óvodában a nevelési év szeptember l-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak (Nkt. 4.§ 19. pont).

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 49.§ (l) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 8.§ (l) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozás időpontja: 2024. május 2 - 10.

A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt.72.§(1) bekezdés b) pont). Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /Nkt. 49.§(1 )/. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a Hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Rendelet 20.§ (2) bekezdés).

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a kerületünkben a Budapest Főváros Kormányhivatal II. kerületi Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Kérelem nyomtatvány az Önkormányzat honlapján található)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el. (2012.évi II. törvény 247.§ a pont)

A beíratáshoz szükséges a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /Rendelet 20. § (3)/, nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2024. június 9. napjáig közli a szülővel. (Rendelet 20.§ (1) bekezdés h.) pontja).

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. (Nkt. 37.§- 38.§)

Az első óvodai foglalkozási nap/a nevelési év első napja:

2024. szeptember 2. (hétfő)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.Budapest, 2024. március

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Hirdetmény melléklete

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák és azok elérhetősége

Óvoda neve, címe: SNI kategória
Bolyai Utcai Óvoda 1023 Budapest, Bolyai utca 15. autizmus spektrumzavar
Budakeszi Úti Óvoda 1021 Budapest, Budakeszi út 75. autizmus spektrumzavar
Százszorszép Óvoda 1024 Budapest, Fillér utca 29. autizmus spektrumzavar, beszédfogyatékos,
Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda 1021 Budapest, Völgy u. 3. autizmus spektrumzavar, tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos, mozgássérült
Kitaibel Pál Utcai Óvoda 1022 Budapest, Kitaibel Pál utca 10. beszédfogyatékos, látássérült – gyengénlátó,
Kolozsvár Utcai Óvoda 1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19. tanulásban akadályozott, hallássérült,
Községház Utcai Óvoda 1028 Budapest, Községház utca 4. beszédfogyatékos
Pitypang Utcai Óvoda 1025 Budapest, Pitypang utca 17. hallássérült
Szemlőhegy Utcai Óvoda 1024 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b. beszédfogyatékos, látássérült - gyengénlátó
Törökvész Úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. látássérült - gyengénlátó, beszédfogyatékos, mozgássérült,
Virág Árok Óvoda 1026 Budapest, Virág árok 8. beszédfogyatékos, hallássérült
Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda 1021 Budapest, Völgy utca 1-3 beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar,
Minden óvoda ellátja az integrálható egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, körzetébe tartozó gyermekeket.

Címlap