Tájékoztató az óvodai felvételről - 2021/2022

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerület önkormányzati fenntartású óvodáinak bemutatkozása és az óvodai felvétel menete.

Bemutatkozó videók a II. kerület önkormányzati óvodáiról >>>

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (Emberi Erőforrások Minisztériuma rendeletének a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 12. §, a továbbiakban: Rendelet).

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Rendelet 20. § (2)). (Oktatási Hivatal honlapja – Köznevelés  – Külföldre távozás bejelentése) >>>

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a kerületünkben a Budapest Főváros Kormányhivatal II. kerületi Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Kérelem nyomtatvány innen tölthető le >>>

 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).

 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az óvodák elérhetőségéről és a körzetekről itt tájékozódhat 

Elérhetőségek >>>

Körzetek >>>A beíratás időpontja: 2021. május 3 - 7.

A beíratáshoz szükséges okiratok, dokumentumok

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,

 • a lakcímét igazoló hatósági igazolványt,

 • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (Rendelet 20. § (3)),

 • a gyermek TAJ kártyáját,

 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén

(Nkt. 92. §),

 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).

 • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címét és elérhetőségét a Hirdetmény melléklete tartalmazza.A 2021/22-es nevelési évre - a fent megadott időpontban - a www.magyarorszag.hu - Önkormányzat felületen, ügyfélkapun keresztül is lehet jelentkezni az óvodákba. Amennyiben személyes megjelenésre nem lesz lehetőség, akkor ez lesz a módja a beiratkozásnak. Az a szülő, akinek nincs ügyfélkapuja, a tavalyi évhez hasonlóan a Szándéknyilatkozat kitöltésével e-mailben jelentkezhet.

Az Önkormányzat honlapján és a média felületeken április közepén tájékoztatjuk a lakosságot a beiratkozás – a veszélyhelyzet alakulásának függvényében – lehetséges módjáról.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvodai körzetben lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda); (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerűen ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető… vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 20. § (9)).

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Rendelet 20. § (10)).

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2021. június 6-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az új gyermekek fogadás a nevelési év első napjától folyamatosan történik (Nkt. 49. § (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az első óvodai foglalkozási nap a nevelési év első napja:

2021. szeptember 1. (szerda)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2021. március

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

További dokumentumok:

Bemutatkozó videók a II. kerület önkormányzati óvodáiról >>>

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről >>>

Kérelem az óvodai felmentéshez, védőnői javaslat,nyilatkozat >>>

A bölcsődei jelentkezésről bővebb információ itt található >>>

Címlap