2019. december 04.

Tájékoztató az új Kerületi Építési Szabályzatról

Kulcsszavak Megosztás

A képviselő-testület  megalkotta a 28/2019. (XI.27.) rendeletét Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ).

A helyi építési szabályokat tartalmazó rendelet 2019. december 31-én lép hatályba, és a 2019. december 31. naptól induló ügyekben kell alkalmazni.
A KÉSZ a korábbi, 2019. december 30-ig hatályos Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő–testületének a Budapest, II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I.18.) számú, többször módosított rendeletet (KVSZ) váltja fel. Alapvetően az abban szereplő építési jogok átfordításával, valamint a megváltozott magasabb szintű jogszabályi környezethez való igazodás figyelembevételével készült.
A KÉSZ-t a fővárosi településrendezési eszközökkel összhangban kellett elkészíteni. Az új KÉSZ a kerület közigazgatási területére állapít meg a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos helyi építési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket a fővárosi településrendezési eszközökkel összhangban.


A KÉSZ tartalmi felépítése:
A 28/2019. (XI.27.) ök. rendelet első része a bevezető rendelkezéseket, a második része az építésre vonatkozó általános rendelkezéseket, harmadik része a telek beépítési lehetőségeit, negyedik része az építési övezetek előírásait, az ötödik rész a beépítésre nem szánt területek övezeteinek előírásait, a hatodik rész a kiegészítő előírásokat tartalmazza.

A rendelet szövege, mellékletek, függelékek a rendelettárban itt, a honlapon itt található.


Az 1. függelék áttekinthető módon ábrázolja az egész kerület övezeti rendszerét és a szabályozási tervlapok szelvényszámait is. A 2. függelék a korlátozásokat tartalmazza a honvédelmi és katonai célú terület védőtávolságán belül.
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a kerület teljes területét lefedő szabályozási tervlapokat 1:2000 léptékben, 27 db szelvényen. A szabályozási tervlapok tartalmazzák, hogy az adott ingatlan milyen övezetbe vagy építési övezetbe sorolt, milyen kötelező szabályozási elem érinti. Ezen kívül tájékoztató elemek is megjelennek a szabályozási tervlapokon. (A szelvényszámozás az 1. függelékről könnyen megállapítható.)
Egy-egy adott övezet, építési övezet beépítését meghatározó paraméterek táblázatos formában kerültek rögzítésre, melyeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 3. melléklet tartalmazza az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értékeit egyes zártsorú beépítési módú területeken.
A parkolási kötelezettség előírásai a 4. mellékletben találhatók.
Az 5. melléklet pedig a korlátozással és védelemmel érintett területeket ábrázolja.
A rendelet 6. melléklete az önkormányzat elővásárlási jogával érintett telkek felsorolását valamint a kapcsolódó településrendezési célokat részletezi.
A 7. melléklet az alkalmazást segítő (az építési hely, az építési vonal, az épület szintterületi mutatói és az épület magasságának meghatározásához) értelmező, rajzi ábrákat tartalmaz.
A 8. melléklet a rendelet hatálya alá nem tartozó területek lehatárolását mutatja be.

A KÉSZ kapcsolata a településképpel
Egy adott ingatlan beépítési-, átalakítási- vagy pl. rendeltetésmódosítási lehetőségét nem csak a KÉSZ előírásai határozzák meg, hanem ugyancsak betartandók a településképi rendeletben előírtak is.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 19-i rendes ülésén 290/2017.(XII.20.) határozattal elfogadta a kerület Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta a kerület településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20.) rendeletét (TKR).
A TKR elsősorban a MILYEN kérdésre, míg a KÉSZ a HOGYAN, MENNYIT, MEKKORÁT kérdésekre adja meg a választ.
A TAK meghatározza a kerület településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a szűkebb környezet építészeti jellemzőit ismerteti. A településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat tartalmaz az új beépítésre, a meglévő épület bővítésére, valamint a jó példákon keresztül bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, annak érdekében, hogy egy-egy karakteres terület megőrizze sajátos hangulatát.
A TAK alapján készült TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetésének módját, rögzíti a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, a területi és egyedi építészeti településképi követelményeket, valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket.
A településképi rendelet (TKR) és a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) tartalmilag egymáshoz kapcsolódó rendeletek, melyek mellérendelt viszonyban állnak egymással. A tartalmuk szorosan összefügg, egy-egy ingatlan beépítési lehetősége a két rendelet együttes alkalmazásával határozható meg.

Címlap