Beruházási Igazgatóság - Műszaki Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Műszaki Osztály feladatai

Tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés

Közterületen végzendő közműépítésekhez (közmű bekötésekhez is) tulajdonosi hozzájárulást kell kérni a közterület tulajdonosától, amely néhány főútvonal kivételével a Kerületi Önkormányzat. A Műszaki Osztályhoz benyújtandó kérelemhez tervdokumentációt is mellékelni kell. A tulajdonosi hozzájárulásról a Képviselő-testület illetékes Bizottsága jogosult dönteni, a mindenkori SZMSZ és Ügyrend előírásai szerint.


Közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés

Közterületen közműépítési-, út és járdaépítési-, gépkocsi behajtó munkákat csak közútkezelői hozzájárulás birtokában szabad végezni. Ilyen közterületen végzendő munkákra vonatkozó hozzájárulás a megfelelő szakági tervek benyújtása és elbírálása alapján adható ki. A kérelmet a Műszaki Osztályhoz kell benyújtani. Közműlétesítmények esetén a tervek a szükséges tulajdonosi hozzájárulás megléte esetén és az abban foglaltak szerint kerülnek elbírálásra.


Munkakezdési hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés

Közútkezelői hozzájárulással rendelkező munkavégzésekhez a munkavégzés megkezdés előtt legalább 30 nappal munkakezdési hozzájárulást kell benyújtani a Műszaki Osztályhoz.


Balesetveszélyes helyek lámpázása, elkorlátozása

A Műszaki Osztály a Budapest Közút Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés keretében gondoskodik a kerület kezelésében lévő közutakon észlelt és a lakosság által bejelentett balesetveszélyes helyek elkorlátozásáról, lámpázásáról.


Utak, járdák burkolathibáinak javítása

A Műszaki Osztály az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésének előirányzata függvényében vállalkozási szerződés keretében gondoskodik az utak, járdák fenntartásáról, az észlelt és a lakosság által bejelentett hibák kijavításáról.


Közterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

A Műszaki Osztály az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésének előirányzata függvényében vállalkozási szerződés keretében gondoskodik a csapadékvíz-elvezető rendszerek elemeinek (különösen a hordalékfogó műtárgyak, utcai átereszek) fenntartásáról.


Forgalomszervezési, forgalomtechnikai ügyek

A II. kerület területén a forgalmi rend megváltoztatására (gyalogátkelőhelyek kijelölésére, utcák egyirányusítására, közúti jelzőtáblák kihelyezésére, stb.) vonatkozó változtatási kérelmeket a Műszaki Osztály véleményezi, majd a Képviselő-testület illetékes Bizottsága határoz a támogatásáról. Szükség esetén már a változtatási kérelem elbírálása közben egyeztetés történik a Forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt. szakmai álláspontjáról. A Kerület egyetértése esetén a végső szakmai döntés és a végrehajtás érdekében a változtatási javaslat a Forgalomtechnikai kezelő részére megküldésre kerül.


Gépjármű-kárigény bejelentése:

A II. kerület fenntartásában lévő közutakon történt gépjárműkár kártérítésére vonatkozó igényeket a kár keletkezését követően haladéktalanul be kell bejelenteni a Műszaki Osztálynál az arra rendszeresített Gépjármű-kárigény bejelentése c. nyomtatvány kitöltésével és minden olyan dokumentum csatolásával, ami a károsult szerint igazolhatja a kárigénye jogalapját. A kárigény jogalapjának elismeréséről a Képviselő-testület illetékes bizottsága jogosult dönteni. A kár megtérítése a polgári jog általános szabályai szerint történhet.


Fasorok fenntartása

A Műszaki Osztály feladata az önkormányzat kezelésében lévő fasorokkal kapcsolatos munkák megszervezése, a közterületi fákkal összefüggésben érkezett lakossági bejelentések kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. A kertészeti szakvélemény alapján kivágásra kerülő fákkal kapcsolatos tájékoztatás a lakosság felé.


Parkfenntartás

A Műszaki Osztály feladata az önkormányzat kezelésében lévő parkokkal és játszóterekkel kapcsolatos munkák megszervezése. A közterületi zöldfelületekkel összefüggésben érkezett lakossági bejelentések kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, valamint a fővárosi kezelésben lévő zöldterületekkel kapcsolatban érkezett észrevételek és kérések megküldése a Főpolgármesteri Hivatal illetékeseinek.


Utcanévtáblák kihelyezése:

A Műszaki Osztály az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésének előirányzata függvényében vállalkozási szerződés keretében gondoskodik az észlelt és a lakosság által bejelentett hiányzó utcanévtáblák pótlásáról, illetve kihelyezéséről.


Szennyvízcsatornához történő utólagos csatlakozás, a fizetendő hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés:

Önkormányzati beruházásban épült szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozási lehetőség műszaki és pénzügyi feltételeit Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI.17.) számú önkormányzati rendelete szabályozza, amelyben előírt hozzájárulási díj megfizetésével lehetséges az önkormányzati beruházásban épült szennyvízcsatorna hálózatra utólagosan rákötni. A befizetés történhet csekken, vagy átutalás útján, illetve teljesíthető részletfizetési megállapodás megkötésével 12 havi részletben is.

Közérdekű