Gazdasági Igazgatóság - Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály feladatai

AZ OSZTALY KIZÁRÓLAG AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK HASZNOSÍTÁSÁVAL, ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL, JOGI HELYZETÉNEK ÉS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÁLLAPOTÁNAK RENDEZÉSÉVEL, TOVÁBBÁ NYILVÁNTARTÁSÁVAL FOGLALKOZIK.


Általános tájékoztató az ügyintézésről:
Az eljárás az ügyfél vagy megbízottja által írásban benyújtott kérelem alapján indul, mely kérelmet postai úton vagy személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (Margit u. 2-4.) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

Az előírt mellékletek becsatolása után az ügyintéző a kérelemben előadottakat megvizsgálja. A hiányzó iratok beszerzése érdekében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. A jogszabályi feltételek teljesülése esetén a választ a megfelelő Bizottságok, illetve a Képviselő-testület döntését követően az osztályvezető írja alá. A döntés írásba foglalását megelőzően az ügyintézők nem jogosultak az ügyről tájékoztatást adni, azonban ezt követően minden esetben írásban tájékoztatják az ügyfeleket.

A Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályra érkezett kérelmek nem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartoznak, így az abban szabályozott határidők és díjak az Osztályra nem vonatkoznak.


A Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályhoz tartozó ügytípusok:

1. Lakásgazdálkodási ügyek:

Lakások bérbeadása:

Az Önkormányzat tulajdonában álló üres lakás szociális helyzet alapján pályázati eljárás keretében adható bérbe, pályázaton kívüli egyedi igények elbírálására nincs mód.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, valamint a Budai Polgárban és kifüggesztésre kerül az Önkormányzat hirdetőtábláján.

A nyertes pályázó 5 éves határozott időre szóló bérleti szerződést köthet.


Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulást igénylő ügyek:

 • lakásbérleti jogviszony folytatása
 • kizárólagos bérlőül történő elismerés
 • önkormányzati lakásba való befogadás
 • bérleti jogviszony megszüntetése pénzbeli térítés ellenében (lakásbérleti jog megváltás)
 • tartási szerződéshez való hozzájárulás
 • lakáscseréhez való hozzájárulás


2. Helyiséggazdálkodási ügyek:

  Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása:

  Az Önkormányzat elsődlegesen bérbeadás útján kívánja hasznosítani a tulajdonát képező helyiségeket.

  Amennyiben a kerületben bérelhető helyiséget keres, úgy az erre irányuló megkeresésben kérjük írásban megjelölni az ingatlanban folytatni kívánt tevékenységet és a helyiség paramétereit (alapterületi igény tól-ig négyzetméterben meghatározva, a kerületen és a társasházon belüli elhelyezkedés (lehet-e alagsori, szuterén helyiség), közművesítés, esetleges egyéb kritériumok), valamint elérhetőségét. A legyűjtés eredményéről és az eljárás további menetéről az érdeklődőt a megadott e-mail címen tájékoztatjuk.


  Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése:

  A.) Bérlő részére történő értékesítés:

  A helyiség bérlője vételi szándékát írásban jelenti be. A döntést nettó ötvenmillió forint értékhatárig a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (GTB), nettó ötvenmillió forint felett a Képviselő-testület hozza meg. A bérlő a tulajdonosi döntést követően eladási ajánlatot kap.

  B.) Üres helyiség értékesítés:

  Az üres helyiségek értékesítésére nyilvános vagy zártkörű pályázat útján kerülhet sor, vagy pályázaton kívül a helyiséggel közvetlenül szomszédos – azonos társasházban található – ingatlan bővítése érdekében.


  Nyilvános pályázat
  útján történő értékesítés esetén az aktuális hirdetmény megtalálható az Önkormányzat honlapján, az ingatlan.com weboldalon, valamint megjelenik az Önkormányzat hirdetőtábláján és a Budai Polgárban.

  A pályázattal és az ingatlanokkal kapcsolatos információkat a Pályázati Felhívás tartalmazza, a pályázatra a Pályázati Felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni. A Pályázati Felhívás megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele.


  Nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos, tulajdonosi hozzájárulást igénylő ügyek:

  • hozzájárulás bérleti jog átruházásához
  • hozzájárulás helyiség bérleti jogának cseréjéhez
  • bérbeadás bérlőtársak részére
  • hozzájárulás helyiség albérletbe adásához
  • helyiség bérleti jogának bérlő általi felmondással történő megszüntetése


  3. Lakáselidegenítési ügyek:

   A.) Bérlő részére történő értékesítés:

   A lakás bérlője vételi szándékát írásban jelenti be. A döntést nettó ötvenmillió forint értékhatárig a GTB, nettó ötvenmillió forint felett a Képviselő-testület hozza meg. A bérlő a tulajdonosi döntést követően eladási ajánlatot kap.

   B.) Üres lakás értékesítése:

   Az üres lakások értékesítésére nyilvános vagy zártkörű pályázat útján kerülhet sor, vagy pályázaton kívül a lakással közvetlenül szomszédos – azonos társasházban található – ingatlan bővítése érdekében.


   Nyilvános pályázat
   útján történő értékesítés esetén az aktuális hirdetmény megtalálható az Önkormányzat honlapján, az ingatlan.com weboldalon, valamint megjelenik az Önkormányzat hirdetőtábláján és a Budai Polgárban.

   A pályázattal és az ingatlanokkal kapcsolatos információkat a Pályázati Felhívás tartalmazza, a pályázatra a felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni. A Pályázati Felhívás megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele.

   Az Önkormányzattól vagy jogelődjétől a bérlők által részletfizetési lehetőséggel megvásárolt lakások és helyiségek esetében a törlesztő részletek megfizetését a Város fM Kft. tartja nyilván, így a pénzügyi nyilvántartással, a befizetésekkel, az esetleges tartozással kapcsolatos ügyintézés és a folyószámla-egyeztetés a Város fM Kft-nél történik (tel.: 203-9301, 371-0181, e-mail: [email protected], [email protected], cím: 1115 Budapest, Fraknó u. 32.)


   4. Vagyonhasznosítási ügyek:

   Az Önkormányzat tulajdonában álló telekingatlanok és felépítményes ingatlanok értékesítése:

   Az Önkormányzat a tulajdonában álló telekingatlanokat és kiürült felépítményes ingatlanokat döntően nyilvános (egy- vagy kétfordulós) versenytárgyalás útján értékesíti.

   Az aktuális hirdetmény megtalálható az Önkormányzat honlapján, az ingatlan.com weboldalon, valamint megjelenik az Önkormányzat hirdetőtábláján és a Budai Polgárban.

   A pályázattal és az ingatlanokkal kapcsolatos információkat a Pályázati Dokumentáció tartalmazza, melynek megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele.


   Közterület céljára történő le- illetve hozzájegyzéssel (kötelező szabályozás végrehajtása érdekében) kapcsolatos ügyek:

   A magántulajdonban álló ingatlant érintő kötelező szabályozás végrehajtására irányuló eljárás a tulajdonos, tulajdonostársak írásbeli kérelmére indul. A kérelemhez csatolni kell a földmérő által elkészített és az illetékes földhivatal által záradékolt változási vázrajzot, melynek birtokában a döntést nettó ötvenmillió forint értékhatárig a GTB, efelett, valamint térítésmentes hozzájegyzés esetén a Képviselő-testület határozattal hozza meg.

   Közérdekű