Álláspályázat - Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály osztályvezető

Archív   |   2022, november 14 - 06:53Send by email

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztályán osztályvezető munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet az

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztályán

osztályvezető

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 32. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: építészmérnök, magasépítő üzemmérnök, településmérnök, építőmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Együttműködik a kollégákkal és a társosztályokkal az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben.
 • Önállóan előkészíti a nevére szignált ügyek iratait a vonatkozó jogszabályok és határidők pontos betartásával.
 • Gondoskodik a településképi véleményezési és kötelezési eljárások szakszerű lebonyolításáról, előterjesztések határidőben történő előkészítéséről.
 • Osztályvezetőként megszervezi az osztály munkáját, intézi a feladatkörébe tartozó humánpolitikai feladatokat, kiosztja az osztály feladatkörébe tartozó feladatokat, és ellenőrzi azok végrehajtását.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • csapatjátékos szemléletmód.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • építészmérnök, illetve településmérnök szakképzettség,
 • közigazgatási alapvizsga illetve szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz, motivációs levéllel.
 2. Vezetői stratégia röviden (2-3 oldalban).
 3. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 4. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 5. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
 6. ha nem rendelkezik a 5-ös pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 30.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. december 16.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

„TVKO osztályvezető”


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: +36-1-346-5580, illetve a szakterület részéről:

Trummer Tamás igazgató-önkormányzati főépítész, +36-30-862-7120 telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.