Pályázati felhívás - Településkép-védelmi ügyintéző

Archív   |   2020, november 4 - 15:22Send by email

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztályon Településkép-védelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet az

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztályon

Településkép-védelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal és telephelyei


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. pontjában szereplő Hatósági feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség(ek): felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Polgármester településképi kötelezési eljárásának lebonyolítása.
 • Helyszíni szemlék lebonyolítása.
 • A bizottsági, testületi előterjesztések készítése fellebbezési eljárás esetében.
 • Közreműködés a Polgármester településképi véleményezési eljárásának lebonyolításában.
 • Közreműködés a kötelező (főépítészi) szakmai konzultáció előkészítésében.
 • Az önkormányzat honlapján lévő adatok, tájékoztatók aktualitásának kontrollálása, észlelt eltérés jelzése a munkahelyi vezető felé.
 • A településképi véleményezési és kötelezési eljárásokkal kapcsolatos teljes körű felvilágosítás nyújtása az ügyfelek számára.
 • Ingatlan címének megállapítása, igazolása.
 • Az előadói munkanapló naprakész vezetése, az előadói ív kitöltése és az iktatóprogramban történő vezetése, a kivezetett iratok irattárba küldése.
 • Jogszabályi változások figyelemmel kísérése, azok alkalmazása.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • szakszerűség, jogszerűség betartása,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó együttműködési készség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, magasépítő üzemmérnöki, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség,
 • közigazgatási alap-, vagy szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 27.


A pályázat elbírálásának határideje:
2020. december 15.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

Településkép-védelmi ügyintéző

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5580, illetve a szakterület részéről: Ronyeczné Illés Mária a Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály vezetője a 06-1-346-5458 telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.