Döntések előkészítésének rendje

Kulcsszavak Megosztás

Döntések előkészítésének rendje

Képviselő-testületi döntés-előkészítés rendje

A Képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze. Az ülések lehetnek rendes vagy rendkívüli, illetve nyilvános vagy zárt ülések.


A Képviselő-testület minden hónapban egyszer rendes ülést tart, kivéve a július 1-jétől szeptember 1-jéig terjedő időszakot.

A Képviselő-testületet a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívó a napirendek írásos anyagával együtt kerül kézbesítésre a képviselők és a meghívottak részére 8 nappal az ülés előtt. Indokolt esetben lehetőség van az anyag pótkézbesítésére vagy helyszíni kiosztására is.


Rendkívüli ülést
a polgármester szükség szerint is összehívhat, továbbá köteles 15 napon belül gondoskodni a rendkívüli ülés összehívásáról a képviselők 1/4-ének kezdeményezésére, vagy a Képviselő-testület bármely bizottsága, illetve a Részönkormányzat indítványára. A kezdeményezők által aláírt indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és javasolt napirendjét.

A rendkívüli ülésre szóló meghívót 4 nappal, sürgős esetekben pedig legalább 24 órával előbb kell kézbesíteni.


A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tárgyáról a kerület lakosságát a meghívó Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell értesíteni. Egyidejűleg biztosítani kell, hogy a választópolgárok az előterjesztéseket minősítésüktől függően könnyen, hozzáférhető módon megismerhessék.


Zárt ülést tart a Képviselő-testület jogszabályban megjelölt témákban, illetve saját döntéssel, amennyiben a nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekeinek sérelmét jelenthetné.


A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. Munkájukat a jegyző segíti.


A Képviselő-testület ülésein a képviselők és a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak kaphatnak szót. A Képviselő-testület felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak. E kérdésben vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.


A Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenő állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet. Kötelesek csendben és rendben követni a tanácskozást, tartózkodni mindenféle tetszésnyilvánítástól. A megjelent állampolgárokat a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő megzavarása esetén az ülés vezetője rendre utasítja, figyelmezteti. Ismétlődő rendzavarás esetén az ülés vezetője az érintetteket a terem elhagyására kötelezheti.

A Képviselő-testület döntései lehetnek:

  • önkormányzati rendeletek,
  • képviselő-testületi határozatok jogszabályban meghatározott fajtái.


A Képviselő-testület ülésén elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá és két képviselő hitelesíti. A jegyzőkönyvet 15 napon belül kell megküldeni Budapest Főváros Kormányhivatala részére, amellyel egyidejűleg felkerül a honlapra is.

A választópolgárok ‑ a zárt ülés kivételével ‑ betekinthetnek a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveibe és mellékleteibe, arról jegyzetet készíthetnek.


A jegyzőkönyvből hiteles kivonat – hivatalos megkeresés kivételével - csak költségtérítés ellenében adható. Ennek feltételeit ügyfélfogadási időben a jegyző biztosítja a Polgármesteri Hivatalban.


Közmeghallgatás


A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásról az érintettek a meghallgatást megelőzően legalább 20 nappal a helyben szokásos módon, vagy a tömegkommunikáció útján értesülhetnek.

A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, nem dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Képviselő-testület illetékes bizottságának, illetve a Részönkormányzatnak meg kell vizsgálnia, majd véleményével együtt a Képviselő-testület elé terjeszteni, amely határozatot hoz, és erről a javaslattevő 15 napon belül tájékoztatást kap.


Önkormányzati lakossági gyűlés


A polgármester előre meghatározott közérdekű kérdésben, illetőleg a jelentősebb kerületi döntések előkészítésére az állampolgárok és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása céljából lakossági gyűlést hívhat össze, melyre a képviselőket, a jegyzőt és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit meg kell hívni. A lakossági gyűlés napirendjéről, helyéről és idejéről az érintettek a helyben szokásos módon vagy tömegkommunikáció útján tájékozódhatnak. A gyűlésről jegyzőkönyv készül.


Önkormányzati városrészi tanácskozás


A kerület egyes összefüggő területein élő állampolgárokat érintő kiemelt városfejlesztési-, közszolgálati- és ellátási kérdésekben a lakosság véleményének megismerése céljából városrészi tanácskozás tartható. A városrészi tanácskozás napirendjéről, helyéről és idejéről az érintetteket a helyben szokásos módon vagy tömegkommunikáció útján tájékoztatni kell.

A városrészi tanácskozás összehívását a javasolt kérdés pontos megjelölésével és indokolásával a kerületben működő társadalmi szervezetek is kezdeményezhetik. A kezdeményezés elfogadásáról a polgármester 30 napon belül dönt.


A Részönkormányzat feladatkörében városrészi tanácskozást önállóan is tarthat. Ebben az esetben a városrészi tanácskozást a Részönkormányzat vezetője, vagy a Részönkormányzat által kijelölt személy vezeti. A tanácskozás megszervezéséről, előkészítéséről a tanácskozást megelőző 20 nappal a polgármestert tájékoztatni kell.


Városrendezési lakossági fórum


Az érintett polgárok tájékoztatása és véleményének megismerése céljából a városrendezési tervekről, amennyiben egy telektömbnél nagyobb területre vonatkoznak, azok eldöntése előtt városrendezési lakossági fórumot kell tartani. A Részönkormányzat tevékenységi területére kiterjedő városrészi rendezési tervekről, illetve a városrész fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a Részönkormányzat ‑ a testületi döntés előtt ‑ lakossági fórumot tart.


A fent leírtakat a 13/1992. (VII.01.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Közérdekű