Közérdekű adatok igénylésének rendje

Kulcsszavak Megosztás

Közérdekű adatok igénylésének rendje

Közérdekű információk nyilvánosságra hozására, szolgáltatására - az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és a Közérdekű adatok megismerésének, közzétételének rendjéről szóló Képviselő-testületi határozat követelményeinek betartásával az Önkormányzat www.masodikkerulet.hu internetes honlapján történő elhelyezéssel kerül sor. A Honlapon meg nem található közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatokról tájékoztatást személyesen, levélben, e-mail, vagy fax útján a Jegyzői Titkárságtól lehet kérni.


Az igénylő a közérdekű adat valamint a közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja:

  • az általa írt igénylési formában,
  • a Polgármesteri Hivatal e célra rendszeresített űrlapján (melléklet).


A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igény beérkezését követő 15 napon belül tesz eleget.


Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására, amely esetben az igény pontosítását követő 15 napon belül tesz eleget az adatkezelő a kötelezettségének.


A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről és módjáról a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet alapján az igény beérkezését követő 15 napon belül az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Ha az igényelt dokumentum, dokumentum-rész nagyobb méretű, a teljesítési határidő egy alkalommal meghosszabbítható, amelyről az igény kézhezvételét követő 15 napon belül az igénylőt az adatkezelő tájékoztatja.


Indokolt esetben nagyobb méretű anyag teljesítése esetén - kapacitáshiány miatt - a Polgármesteri Hivatal külső szervezet, cég szolgáltatását veszi igénybe. Ebben az esetben a közérdekű adatszolgáltatásért fizetendő költségtérítés összege tartalmazza az elkészítéssel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal által végzett munkához kapcsolódó költségelemeket, továbbá a külső szolgáltató meghatározott díjait is.


Az adatkezelő a kérelmezőtől egyértelmű nyilatkozatot kér, hogy a költségek ismeretében fenntartja-e vagy módosítja kérelmét.


Olyan közérdekű adatok megismerésére irányuló igény szolgáltatása esetén, amely információk a honlapon még nem érhetőek el, és a Hivatal által elektronikusan kerülnek közlésre, az igénylőtől nem kérhető költségtérítés.


Az adatkezelő elutasítja a kérelmet, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, a bírósághoz fordulás jogának ismertetésével az adatkezelő 15 napon belül írásban értesíti az igénylőt.


A közérdekű adat megismerése iránti igényt nem lehet amiatt elutasítani, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni, és amiatt sem, ha a kérelem nem magyar nyelven készült.


Az adatigénylésnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy azokban változás nem állt be.


Másolatot - vírusvédelmi okokból - csak hivatali tulajdonú és új CD lemezre, pendrive-ra lehet készíteni.


Amennyiben az igényelt dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, az adatközlő a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné teszi a másolaton.


Keletkezésüktől számított 10 évig nem ismerhetők meg a testületi, bizottsági vagy vezetői döntés meghozatalára irányuló folyamat során készített, és a döntés külső befolyástól mentes előkészítését, megalapozását szolgáló dokumentumok, adatok.


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elutasítása, vagy a határidő eredménytelen eltelte esetén, vagy a költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a kérelmező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. §-a szerint Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.


Adatkezelési tájékoztató

Közérdekű