Betegápolási támogatás és betegápolási plusz támogatás

Megosztás

A betegápolási támogatás az ápolásra szoruló 18. életévet betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Betegápolási plusz támogatás állapítható meg annak a személynek, aki betegápolási támogatásban részesül és az ápolt személy fokozott ápolást igényel, vagy aki kiemelt összegű ápolási díjban részesül a Budapest Főváros Kormányhivatalától, azt okirattal igazolja, és megfelel a jövedelmi feltételeknek.

Tartósan beteg, ápolásra szoruló az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel és mások segítsége nélkül önmagáról gondoskodni nem tud és a napi gondozási szükséglet időtartama a 4 órát eléri.

Fokozott ápolást igényel az ápolt személy, ha az állapota az Szt. 43/A. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelel, vagy aki esetében a demencia olyan mértékű, hogy állandó felügyelet nélkül önmagára vagy környezetére nézve veszélyt jelenthet.

A betegápolási támogatás, valamint a betegápolási plusz támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Betegápolási támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,-Ft-ot, egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 85.500,-Ft-ot nem haladja meg, és az ápolási kötelezettségének eleget tesz.

Betegápolási plusz támogatás állapítható meg annak a személynek,

 1. a) aki az e rendelet szerinti betegápolási támogatásban részesül és az ápolt személy fokozott ápolást igényel, valamint
 2. b) aki kiemelt összegű ápolási díjban részesül, azt okirattal igazolja, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,-Ft-ot, egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 85.500,-Ft-ot nem haladja meg, és az ápolási kötelezettségének eleget tesz.

Betegápolási plusz támogatás „B” lap) esetében mellékelni szükséges:

 1. az ápolási díjat megállapító határozat másolatát,
 2. ápoló és családjának jövedelemigazolását,
 3. 16. életévét betöltött gyermek tanulói/hallgatói jogviszony igazolását

A betegápolási plusz támogatás egy év időtartamra állapítható meg, de legfeljebb a betegápolási támogatásra való jogosultság, vagy a kiemelt összegű ápolási díjra való jogosultság fennállásáig.

Nem állapítható meg a betegápolási támogatás, illetve az ellátást meg kell szüntetni:

-ha az ápolt személy nem II. kerületi lakos,

-ha az ápolt személy tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel rendelkezik,

-ha van olyan, az ápolttal együtt élő más személy, aki az ápolási feladatokat keresetveszteség nélkül képes lenne ellátni,

-ha az ápolt személy havi jövedelme meghaladja 185.250,-Ft-ot,

-ha az ápolást végző személy rendszeres pénzellátásban, vagy az önkormányzat által nyújtott keresetpótló támogatásban részesül,

-ha az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, továbbá

-a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdés a) pontjában, a c)-d) pontjában, a (2) bekezdésében foglalt esetekben.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. az ápolt jövedelemigazolása,
 3. ápoló és családjának jövedelemigazolása,
 4. ápolt kezelőorvosának/háziorvosának igazolása (mely a nyomtatvány mellékletét képezi)

Betegápolási plusz támogatás „B” lap) esetében mellékelni szükséges:

 1. az ápolási díjat megállapító határozat másolatát,
 2. ápoló és családjának jövedelemigazolását,
 3. életévét betöltött gyermek tanulói/hallgatói jogviszony igazolását

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés