Gyógyszer- és oltóanyag támogatás

Megosztás

A gyógyszertámogatás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó személyes gyógyszerszükséglet költségének csökkentése – ideértve a gyógyászati segédeszközt is - céljából biztosított támogatás azok részére, akik alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosultak közgyógyellátásra.

A gyógyszertámogatás rendszeres vagy eseti formában nyújtható.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek gyógykezelésének várható időtartama meghaladja a 3 hónapot, és a havi gyógyszerköltsége eléri a 3500 Ft-ot, és

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000,-Ft-ot, vagy

aki egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy, vagy nyugdíjas és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500,-Ft-ot, vagy aki 80. életévet a kérelem beadásának időpontjában betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 156.750,-Ft-ot.

A rendszeres gyógyszertámogatás havi mértéke legfeljebb 10.000 Ft.

A rendszeres gyógyszertámogatás az orvos által igazolt kezelés időtartamáig, legfeljebb 12 hónap időtartamra állapítható meg.

Akut megbetegedésekből eredő gyógyszerszükséglethez vagy oltóanyag megvásárlásához eseti gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 156.750 Ft-ot, vagy a kérelem beadásakor az önkormányzat által havi rendszerességgel nyújtott támogatások valamelyikében részesül, és az igazolt gyógyszer, vagy oltóanyag költsége (továbbiakban együtt: gyógyszerköltség) költsége eléri az 1000 Ft-ot.

Az eseti gyógyszertámogatás megállapítható összege az igazolt eseti gyógyszerköltség, de ugyanazon személy részére tárgyévben legfeljebb 15.000,-Ft, oltóanyag esetében a vakcina költsége de ugyanazon személy részére tárgyévben legfeljebb 30.000,-Ft.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

1. kitöltött nyomtatvány,

2. a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,

3.háziorvosi/szakorvosi igazolás a kérelmező gyógyszerszükségletéről beárazva (mely a nyomtatvány mellékletét képezi, de külön is igazolhatja az orvos). Amennyiben a térítési díjak nem kerültek feltüntetésre, akkor gyógyszertári igazolást is, ha a gyógyszerek térítési díjára vonatkozóan.

4. zt a tanévet követő tanévtől (szeptember 1-től), amelyben a tanuló a 16. életévét betöltötte a tanulói/hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvány másolattal igazolható

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.


A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;

2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;

3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;

4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,

5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;

6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;

7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés