Gyógyszer- és oltóanyag támogatás

Megosztás
Send by email

A gyógyszertámogatás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó személyes gyógyszerszükséglet költségének csökkentése – ideértve a gyógyászati segédeszközt is - céljából biztosított támogatás azok részére, akik alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosultak közgyógyellátásra.

A gyógyszertámogatás rendszeres vagy eseti formában nyújtható.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek gyógykezelésének várható időtartama meghaladja a 3 hónapot, és a havi gyógyszerköltsége eléri a 3500 Ft-ot, és

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 91.200,-Ft-ot, vagy
 2. aki egyedül élő, vagy nyugdíjas és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 114.000,-Ft-ot, vagy aki 80. életévet a kérelem beadásának időpontjában betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot.

A rendszeres gyógyszertámogatás havi mértéke legfeljebb 7.000 Ft.

A rendszeres gyógyszertámogatás az orvos által igazolt kezelés időtartamáig, legfeljebb 6 hónap időtartamra állapítható meg.

Akut megbetegedésekből eredő gyógyszerszükséglethez vagy oltóanyag megvásárlásához eseti gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat, vagy a kérelem beadásakor az önkormányzat által nyújtott rendszeres gyógyszertámogatásban, gyermeknevelési támogatásban, keresetpótló támogatásban, betegápolási támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az igazolt gyógyszerköltsége vagy az oltóanyag költsége eléri az 1000 Ft-ot.

Az eseti gyógyszertámogatás megállapítható összege az igazolt eseti gyógyszerköltség, de legfeljebb 5.000,-Ft, oltóanyag költsége esetében legfeljebb 10.000,-Ft, és tárgyévben ugyanazon személy részére legfeljebb háromszor igényelhető.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,
 3. háziorvosi/szakorvosi igazolás a kérelmező gyógyszerszükségletéről beárazva (mely a nyomtatvány mellékletét képezi, de külön is igazolhatja az orvos). Amennyiben a térítési díjak nem kerültek feltüntetésre, akkor gyógyszertári igazolást is, ha a gyógyszerek térítési díjára vonatkozóan.
 4. a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés