Hátralékkezelési támogatás

Hátralékkezelési támogatás

Send by email

Az önhibáján kívül hátralékot felhalmozó háztartás vagy személy (továbbiakban: hátralékos) részére a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) javaslata alapján hátralékkezelési támogatás nyújtható.

A folyósítás feltétele a követelés jogosultjával kötött megállapodás, valamint az önrész egyösszegű, vagy részletfizetési megállapodás esetén a részletének befizetéséről szóló igazolás bemutatása.

A megállapított támogatás a hátralékkövetelés jogosultja részére kerül folyósításra.

A Gyermekjóléti Központ családsegítője a hátralékkezelési támogatás iránti igény benyújtását követően környezettanulmányt készít és elvégzi a teljes hátralékfelmérést, a fizetőképesség vizsgálatát és elkészíti a hátralékkezelésre vonatkozó részletes egyéni tervet. Az igény benyújtását követően a Gyermekjóléti Központ a kérelmet a hátralékkezelési támogatás megállapítására vonatkozó javaslatával együtt megküldi a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztály részére.

A jogosult köteles a Gyermekjóléti Központtal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak eleget tenni. Köteles havonta legalább egy alkalommal a családgondozóval személyesen találkozni és az aktuális önrész befizetését, valamint az adott havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos befizetett számláit bemutatni.

A hátralékkezelési támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az általa lakott és ott lakcímmel rendelkező - az önkormányzat illetékességi területén lévő - ingatlan tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, vagy használója, akinek bérleti jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése miatt szűnt meg,

a) a hátralékkezelési támogatásba bevont hátralék összege nem haladja meg a 300 ezer forintot és

b) akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 142.500,-Ft-ot és

c) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal és

d) a lakás nagysága 1-2 személyes háztartás esetén a 75 m2-t, és minden további személy esetén 10-10 m2-el növelt mértéket nem haladja meg és

e) aki vállalja a hátralékkezelési támogatás körébe bevont, őt terhelő tartozás legalább 25 %-ának megfizetését egy összegben, vagy legfeljebb 12 havi részletekben, és

f) aki vállalja, hogy a havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos számláit rendszeresen fizeti, és

g) aki a Gyermekjóléti Központtal együttműködési megállapodást köt.


A rendelet alkalmazása szempontjából hátraléknak minősül:

a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, táv-hőszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás, valamint több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás),

b) a közös költség-hátralék,

c) a lakbérhátralék.

A hátralékkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatásba bevont tartozás 75 %-át.

Hátralékkezelési támogatás megszüntetésétől számított 36 hónapon belül, egyéb esetben 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja)

A hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet a Család- és Gyermekjóléti Központnál lehet benyújtani.

Elérhetőségei:

címe: 1027 Budapest, Horvát u. 2-12.

telefon száma: 225-7956

honlapja: www.csgyk02.hu

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. a kérelmező és háztartásában élők jövedelemigazolásai,
 3. a lakásnagyságának hitelt érdemlő igazolása,
 4. igazolás a lakáshasználat jogcíméről,
 5. igazolás a hátralék típusáról és összegéről,
 6. kérelmező és háztartásában élők vagyonnyilatkozata,
 7. a hátralékkövetelés jogosultjával kötött részletfizetési megállapodás (kivéve, ha a szolgáltató azt csak a megállapító határozat bemutatását követően köti meg),
 8. az önrész egyösszegű vagy részletfizetési megállapodás esetén első részletének befizetéséről szóló igazolás,
 9. azt a tanévet követő tanévtől (szeptember 1-től), amelyben a tanuló a 16. életévét betöltötte a tanulói/hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvány másolattal igazolható

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet.

Ügyfél jogai, kötelezettségei

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység

Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

Élethelyzet

Szociális ügyek