Helyi utazási bérlet támogatás

Megosztás

Helyi utazási bérlet támogatás állapítható meg a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a II. kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, egyéb feltételek fennállta esetén.

Bérlet támogatás az adott tanév október 1-jétől a figyelembe vett ellátásokra való jogosultság lejártát követő hónap végéig, de legfeljebb szeptember 30-áig tartó időszakra állapítható meg.

Azon nappali tagozaton tanulók részére is megállapítható a bérlet támogatás, akik felügyeletét nyári táborokban biztosítják, melyhez tömegközlekedési eszközt kell igénybe venniük. Jogosultságuk június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra állapítható meg.

A bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg.

A helyi utazási bérlet támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

A kiskorú gyermeket nevelő szülő (törvényes képviselő), avagy a nagykorú tanuló kérelmezheti a támogatást.

Helyi utazási bérlet támogatás állapítható meg a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a II. kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, akik:

  1. a napi iskolába járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybe vételével tudják megoldani és
  2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy a helyi szociális rendelet szerinti gyermeknevelési támogatásban részesülnek és
  3. iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és
  4. más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.

Egyedi esetben az a) ponton kívül azon nappali tagozaton tanulók részére is megállapítható a bérlet támogatás, akik a sport területén kiemelkedő eredményeket értek el és a rendszeres edzésre járáshoz tömegközlekedési eszközt kell igénybe venniük és megfelelnek a b)-d) pontban foglalt feltételeknek.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 1. kitöltött nyomtatvány,
 1. érvényes diákigazolvány másolata,
 2. oktatási azonosító szám igazolása, amennyiben a diákigazolvány nem tartalmazza,
 1. adott tanévre szóló iskolalátogatási igazolás, felsőoktatás esetén adott félévre szóló hallgatói jogviszony igazolása,
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat/ igazolás (amennyiben nem a II. kerületi hivatal állapította meg),
 1. „B” kérelem esetén sportegyesületi igazolást az edzések időpontjáról és az elért sporteredményekről,
 2. „C” kérelem esetén igazolás a tábor helyéről és idejéről.
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés