Keresetpótló támogatás

Megosztás

Rendszeresen nyújtott keresetpótló támogatás állapítható a keresőtevékenységet nem folytató, folyamatos orvosi kezelés alatt álló krónikus beteg személynek, amennyiben a rendelet egyéb feltételeinek is megfelel.

A keresetpótló támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Keresetpótló támogatás azon II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, nyugdíj korhatárt be nem töltött, keresőtevékenységet nem végző személy részére nyújtható:

1. akinek munkavállalási lehetősége három hónapot meghaladó időtartamban fennálló krónikus betegsége miatt akadályozott, folyamatos orvosi kezelés alatt áll, és

2. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 22.800,-Ft-ot és

3. akinek családja vagyonnal nem rendelkezik és

4. aki a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központtal (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) az együttműködést vállalja.

Nem állapítható meg a keresetpótló támogatás annak a személynek, aki rendszeres pénzellátásban, vagy az önkormányzat által nyújtott betegápolási támogatásban részesül, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 34. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdésének a)-b) pontjában foglalt esetekben.

Az egészségügyi állapotot szakorvos által kell igazolni.

A keresetpótló támogatás havi összege 28.500,-Ft.

A kérelmező a keresetpótló támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül köteles megjelenni a Gyermekjóléti Központban nyilvántartásba vétel céljából.

A Gyermekjóléti Központ a keresetpótló támogatásban részesített személy részére a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést, életvezetést segítő reintegrációs programot dolgoz ki, melyről a támogatásban részesülő személlyel írásbeli megállapodást köt.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A keresetpótló támogatás iránti kérelmet a Család- és Gyermekjóléti Központnál lehet benyújtani.

Elérhetőségei:

címe: 1027 Budapest, Horvát u. 2-12.

telefon száma: 225-7956

honlapja: www.csgyk02.hu

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. a Munkaügyi Hivatal igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső, valamint nem részesül álláskeresési ellátásban,
 3. a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,
 4. a kérelmező és családtagjainak vagyonnyilatkozata,
 5. orvosi igazolás,
 6. a Család- és Gyermekjóléti Központ igazolása,
 7. a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

 1. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés