Létfenntartási támogatás

Megosztás
Send by email

Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartása tartósan veszélyeztetett a kérelmezőnek különösen:

- ha jövedelme kizárólag rendszeres pénzellátás,

- önhibáján kívül tartósan munkanélküli,

- családjában élő tartósan beteg, fogyatékos személy ellátásáról kell gondoskodnia.

Létfenntartást veszélyeztető alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: a kérelmező

- közüzemi díjtartozása,

- sérelmére elkövetett bűncselekmény,

- tüzelő vásárlásának költsége,

- lakhatását alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak meghibásodása,

- gyógykezelési költsége,

- gyógyászati segédeszköz költsége.

Létfenntartási támogatás rendszeres vagy eseti formában nyújtható.

A rendszeres létfenntartási támogatás elsősorban a tartós létfenntartási gondok fennállása esetében állapítható meg legfeljebb a tárgyév végéig.

Eseti létfenntartási támogatás elsősorban az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fennállása esetén állapítható meg, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal.

A létfenntartási támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. A méltányosságból nyújtott létfenntartási támogatás esetében a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot, egyedül élő személy esetén a 99.750,-Ft-ot.

Létfenntartási támogatás mértéke összességében egy naptári éven belül nem haladhatja meg:

 1. a 142.500,-Ft-ot, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 71.250,-Ft-ot, egyedülélő esetén a 79.800,-Ft-ot,
 1. a 114.000,-Ft-ot, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az a) pontban megjelölt értéket, de nem haladja meg a jövedelemhatárt.

A rendszeres létfenntartási támogatás maximális havi összege 6.000-10.000,-Ft, jövedelemtől függően.

Az eseti létfenntartási támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.

Szilárd tüzelőanyag vásárlásához nyújtott eseti létfenntartási támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 35 ezer forintot.

Évente legfeljebb két alkalommal a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság annak a személynek is megállapíthat létfenntartási támogatást, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 156.750,-Ft-ot, és a kérelmező életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény – különösen: elemi kár, kilakoltatás, keresőképtelenséggel járó betegség, gyógyászati segédeszköz szükséglet, lakhatást veszélyeztető körülmény - miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került. Ebben az esetben a létfenntartási támogatás maximális összege 100.000,-Ft.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,
 3. 3 hónapnál nem régebbi rendkívüli élethelyzetet alátámasztó igazolás,
 4. 3 hónapnál nem régebbi többletkiadás igazolása,
 5. szilárd tüzelőanyag támogatás esetén névre szóló számla,
 6. a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

 1. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés