Létfenntartási támogatás

Megosztás

Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartása tartósan veszélyeztetett a kérelmezőnek különösen:

- ha jövedelme kizárólag rendszeres pénzellátás,

- önhibáján kívül tartósan munkanélküli,

- családjában élő tartósan beteg, fogyatékos személy ellátásáról kell gondoskodnia.

Létfenntartást veszélyeztető alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: a kérelmező

- közüzemi díjtartozása,

- sérelmére elkövetett bűncselekmény,

- tüzelő vásárlásának költsége,

- lakhatását alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak meghibásodása,

- gyógykezelési költsége,

- gyógyászati segédeszköz költsége.

Létfenntartási támogatás rendszeres vagy eseti formában nyújtható.

A rendszeres létfenntartási támogatás elsősorban a tartós létfenntartási gondok fennállása esetében állapítható meg legfeljebb a tárgyév végéig.

Eseti létfenntartási támogatás elsősorban az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fennállása esetén állapítható meg, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal.

A létfenntartási támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. A méltányosságból nyújtott létfenntartási támogatás esetében a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 142.500,-Ft-ot.

Létfenntartási támogatás mértéke összességében egy naptári éven belül nem haladhatja meg:

1. a 200.000,-Ft-ot, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 99.750,-Ft-ot, egyedülélő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 114.000,-Ft-ot,

2. a 170.000,-Ft-ot, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az 1.) pontban megjelölt értéket, de nem haladja meg a jövedelemhatárt.

A rendszeres létfenntartási támogatás maximális havi összege 9.000-12.000,-Ft, jövedelemtől függően.

Az eseti létfenntartási támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg az 75.000 forintot.

Szilárd tüzelőanyag vásárlásához nyújtott eseti létfenntartási támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 50.000 forintot, melyet a támogatásban részesülő nevére szóló számlával kell igazolni, a támogatás folyósításától számított 30 napon belül.

Évente legfeljebb két alkalommal a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság annak a személynek is megállapíthat létfenntartási támogatást, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 171.000,-Ft-ot, és a kérelmező életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény – különösen: elemi kár, kilakoltatás, keresőképtelenséggel járó betegség, gyógyászati segédeszköz szükséglet, lakhatást veszélyeztető körülmény - miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került. Ebben az esetben a megállapítható létfenntartási támogatás tárgyévi összege családonként a 150.000,-Ft-ot nem haladhatja meg.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

1. kitöltött nyomtatvány,

2. a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,

3. 3 hónapnál nem régebbi rendkívüli élethelyzetet alátámasztó igazolás,

4. 3 hónapnál nem régebbi többletkiadás igazolása,

5. szilárd tüzelőanyag támogatás esetén névre szóló számla, (amennyiben a szilárd tüzelőanyag még nem került megvásárlásra, a támogatás folyósításától számított 30 napon belül utólag csatolandó a számla)

6. a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;

2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;

3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;

4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,

5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;

6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;

7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.


Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés