Közterület-használati hozzájárulás

Megosztás
Send by email

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységgel, valamint építési, szerelési munkálatokkal összefüggő, illetve egyéb a 8/2018 (III.23) II. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben nevesített közterületi célok engedélyezése.

Ki jogosult az eljárásra: 

Aki a közterületet használni kívánja.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Idéglenes helye: 1027 Budapest Frankel Leó út 5. 

Ideje:

hétfő: 13:30-18:00

szerda: 08:00-16:30

péntek : 08:00-11:30

Időpontfoglalás lehetősége nincs

Kérelem benyújtásának módja: személyesen, elektronikus úton e-mailben

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Közterület-használati kérelem, minden esetben helyszínrajz, valamint a 8/2018. (III.23) önk. rendelet 5.§ 3-5 pontjában foglaltak szerint meghatározott dokumentumok.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése illetékmentes.

Fizetési kötelezettség: a hozzájárulásban megállapított közterület-használati díj

Ügyintézési határidő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § alapján az ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap.

Az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a kérelem beadásának határideje a közterület-használat megkezdése előtt legalább 10 nappal szükséges.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Vonatkozó jogszabályok: 
 • 8/2018 (III.23) önk. rendelet
 • 2016. évi CL. törvény
 • 1990. évi XCIII. törvény
 • 30/2010 (VI.4.) Főv. Kgy rendelet
 • 31/2013 (IV.18.) Főv. Kgy rendelet
 • 45/2017. (XII.20.) önk. rendelet
Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél jogai:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen,
 • jogorvoslattal éljen,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje.

Kötelezettségei:

 • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
 • adatszolgáltatás
 • hiánypótlásnak eleget tenni
 • közterület-használati díj megfizetése,
 • közterület-használati hozzájárulásban előírtak betartása.
Szervezeti egység: 
Városüzemeltetési Igazgatóság - Városrendészeti Osztály
Élethelyzet: 
Városrendészeti ügyek

Ügyintézés