Az idegenforgalmi adó bevallása

Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2010.(XI.30.) rendeletével, 2011. január 1-jei hatállyal az önkormányzat illetékességi területére idegenforgalmi adót vezetett be.

Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Mentes az adó alól:

 • a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
 • b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély,
 • c) közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, szakképzés keretében, közszolgálati kötelezettség teljesítése során itt tartózkodó magánszemély,
 • d) Budapesten székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, annak munkavállalója, illetve Budapesten ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, annak munkavállalója, amennyiben munkavégzés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi terültén,
 • e) a II. kerületben üdülőtulajdonnal, vagy arra vonatkozó bérleti jogviszonnyal rendelkező magánszemély, továbbá lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója,
 • f) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy,
 • g) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma (vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra);

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 350 forint;

Az adó beszedésére kötelezett:

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján.

Az adó beszedésére kötelezett a fizetendő idegenforgalmi adót akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az adóbevallást benyújtania, valamint az adót megfizetnie.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az önkormányzattal, mint elektronikus ügyintézést biztosító szervvel

 1. a) a gazdálkodó szervezet a cégkapun,
 2. b) egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek továbbra is jogosultak a hagyományos, papír alapon történő kapcsolattartásra, de amennyiben rendelkeznek megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással, ezt - választásuk szerint - elektronikus úton is megtehetik.

Adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele az alábbi módokon történhet:

 1. a) Az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén keresztül, vagy
 2. b) elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok esetén az általános célú kérelem űrlap, más néven e-papír szolgáltatás igénybevételével, egy szabad szöveges beadvány előterjesztésével, amelyhez csatolmányként egyéb iratok, igazolások mellékelhetők. (Értelemszerűen az e-papír szolgáltatás csak másodlagos, akkor alkalmazható, ha az ASP ELÜGY felületen nem található a kérelem előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány.)


Ügyfélfogadás
: 1023 Budapest, Margit u. 2-4.

Adóügyi Igazgatóság ügyfélfogadási rendje
Hétfő8:00 – 18:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 16:30
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00
Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A bevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok adó-nyilvántartásban való rögzítése után adóhatósági eljárás lefolytatására, illetve adókivetői határozat meghozatalára nem kerül sor, mivel ez esetben az adót az adó beszedésére kötelezett önadózással vallja be és fizeti meg.

A bevallást kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, mely lentebb letölthető.

Mellékletként csatolni kell:

 meghatalmazást (amennyiben nem az adó beszedésére kötelezett jár el személyesen)

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 1-2. mellékletei alapján az adóüggyel kapcsolatos eljárás (jelen esetben adóbevallás) illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

A bevallás beérkezése után annak - lehetőség szerint nyolc napon belül történő - ellenőrzését és adatrögzítését követően eljárás lefolytatására nem kerül sor, így az ügyintézési határidő nem értelmezhető.

Jogorvoslati lehetőség: 

A bevallás benyújtását követően nem kerül sor döntés kibocsátására, így jogorvoslat nem vehető igénybe, azonban az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a benyújtott bevallását önellenőrzés útján helyesbítheti. (Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 54-57. §.)

Vonatkozó jogszabályok: 
 • - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • - Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010.(XI.30.) rendelete az idegenforgalmi adóról,
 • - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • - adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Az adó beszedésére kötelezett jogosult:

- bevallásával kapcsolatos iratok megismerésére (iratbetekintés);

- elektronikus úton történő kapcsolattartásra;

- igazolási kérelem előterjesztésére;

- megfelelő képviseletről gondoskodni;

- önellenőrzésre;

- kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet előterjeszteni;

Az adó beszedésére kötelezett köteles:

- a szállásdíjjal együtt az idegenforgalmi adó beszedésére és bevallására;

- az idegenforgalmi adó beszedésének elmulasztása esetén annak megfizetésére és bevallására,

- ellenőrzés során az adóhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani;

- az adómentességeket igazoló dokumentumokat az adóellenőr rendelkezésére bocsátani,

Szervezeti egység: 
Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály
Élethelyzet: 
Adóügyek

Ügyintézés