Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

Megosztás

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását köteles bejelenteni. Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, a szálláshely-szolgáltatót a jegyző 15 napon belül e tényről igazolás megküldésével értesíti és a szálláshely-szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

Nem tartozik szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató vagy a szálláshely adataiban változás történik, haladéktalanul, a tevékenység megszüntetését, a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a hatóságnál.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében, a szálláshely-minősítés során kiállított dokumentumot pedig haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

A szálláshely-szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) elektronikus úton regisztrálni. A szálláshelyeknek kötelező NTAK kommunikációra képes szálláshely-kezelő szoftvert alkalmazniuk.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

Az NTAK regisztrációval, a szálláshely-kezelő szoftverrel és a szálláshely-minősítési eljárással kapcsolatos további részletes információk elérhetőek az alábbi weboldalakon:

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület honlapja:

https://www.szallashelyminosites.hu/

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapja:

https://info.ntak.hu/

 

Figyelem!

A már korábban (2021. december 31-ét megelőzően) nyilvántartásba vett egyéb- és magánszálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – 2024. január 1. napjáig regisztrálniuk kell a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület honlapján. A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítési eljárás során kiállított minősítést igazoló dokumentumot, haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

Ki jogosult az eljárásra: 

Budapest II. kerületében létesítendő szálláshelyek vonatkozásában a szálláshely-szolgáltató cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Postai úton – postacím: 1024 Bp., 23. Pf.: 21. – vagy személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség.

E-önkormányzat portálon közzétett elektronikus űrlapok útján: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat kiválasztását követően; Ágazat: Ipar-kereskedelem).

E-Papír útján:

Az E-papír szolgáltatás az epapir.gov.hu oldalon érhető el.

Az E-papírt az alábbiak szerint kell kitölteni:

Jelölje ki a „CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI” szövegrész előtti jelölőnégyzetbe, majd adja meg a cég teljes nevét és adószámát.

Címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus: Kereskedelmi Ügyek

Tárgy: Bejelentés/adatváltozás/megszűnés, stb.

Csatolni kell: a kapcsolódó kitöltött nyomtatványt, a kötelező mellékleteket (pl. szerződés)

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 • - a szálláshely helyszínrajza
 • - nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
 • - haszonélvezettel terhelt szálláshely esetében - ha nem a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • - közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 •  - a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
 • - a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

15 nap

Jogorvoslati lehetőség: 

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Budapest Főváros Kormányhivatalához címezve.

Vonatkozó jogszabályok: 
 • - A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
 • - A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Ügyfél jogai, kötelezettségei: 
 • - kérelmet nyújtson be,
 • - kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • - ügyében személyesen eljárjon, vagy - ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását - helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • - az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • - az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • - bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • - igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • - jogorvoslattal éljen,
 • - az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • - az idézésnek eleget tegyen,
 • - a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • - az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • - az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.
Szervezeti egység: 
Hatósági Igazgatáság - Igazgatási Osztály
Élethelyzet: 
Ipar- és Kereskedelem - Szálláshely-szolgáltatás

Ügyintézés