Közterületi fakivágási eljárás

Megosztás

Az egyes közterületi fakivágással kapcsolatos hatósági ügyek intézését a jegyző hatáskörében eljárva a Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya végzi.

1. Közterületen lévő fák kivágása:

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: FR. rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Közterületen álló fa kivágását csak véglegessé vált engedély birtokában lehet elvégezni.

2. Közterületen lévő fa kivágásának bejelentése:

A fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül az FR. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőnél. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Kérelem – a közterületen álló fás szárú növény kivágásához.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § alapján az ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap.

A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Jogorvoslati lehetőség: 

Az Ákr. 116. § (1) bek. alapján: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

 1. a)- a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy
 2. b) rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.

(3) Abban az ügyben, amelyben a határozat az (1) vagy (2) bekezdés alapján fellebbezéssel támadható, az önálló jogorvoslattal támadható végzés ellen fellebbezésnek van helye.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek

 1. a) ha az elsőfokú döntést - a központi hivatal kivételével - központi államigazgatási szerv vezetője hozta,
 2. b) ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést,
 3. c)a másodfokú hatóság által hozott önálló jogorvoslattal támadható végzés esetén,
 4. d) ha nincs kijelölt másodfokú hatóság,
 5. e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben,
 6. f) ha a hatósági szerződés alapján végrehajtást rendeltek el.

(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha törvény a fellebbezést kizárja.

Az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint, „A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.”

Vonatkozó jogszabályok: 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet.

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga, hogy:

  • kérelmet nyújtson be,
  • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
  • önmaga helyett megbízottja járjon el,
  • saját ügye irataiba betekintsen,
  • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
  • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
  • igazolási kérelmet terjesszen elő,
  • jogorvoslattal éljen,
  • végrehajtással szemben kifogást terjesszen elő.

Ügyfél kötelezettsége:

  • idézésnek eleget tenni,
  • hiánypótlásnak eleget tenni,
  • illetéket megfizetni,
  • többletköltséget megtéríteni,
  • jóhiszeműen közreműködni.
Szervezeti egység: 
Hatósági Igazgatáság - Környezetvédelmi Osztály
Élethelyzet: 
Környezetvédelem

Ügyintézés