Településkép-védelmi ügyek kötelező szakmai konzultáció

Megosztás

Kötelező szakmai konzultációt kell kérni, legalább egy alkalommal:

  • az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében;
  • az önálló antennatartó berendezések létesítése, cseréje esetében;
  • a vendéglátó terasz közterületen, magánúton, közhasználatú területen történő vagy utca felé néző létesítése esetében.

A kötelező szakmai konzultáció a településkép védelméről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) foglaltak szerint történik.

Ki jogosult az eljárásra: 

Ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja, illetve tervező nyújthat be kérelmet.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet - a TKR 8. mellékletében rögzített kérelemminta szerint - és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az önkormányzati Főépítésznek a [email protected] e-mail címre csatoltan megküldi.

A kérelem eljárást nem generál!

Előzetes egyeztetési lehetőség Melcher-Cseri Márta tervtanács szakmai titkáránál:

e-mail: [email protected]

telefon: +36 30 791-4973

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelemhez (TKR 8. melléklet) a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan mellékelni kell olyan építészeti-műszaki tervi és rövid leíró munkarészeket tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt, melyek igazolják a településképi követelményeknek és a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírásoknak való megfelelést:

1. Építészeti műszaki tervdokumentáció legalább 1:100-as léptékű részletezettséggel: alaprajzok, metszetek, homlokzatok a meglévő és a tervezett terep geodéziai felmérésen alapuló feltüntetésével; helyszínrajz; távlati képek minden irányból; műszaki leírás az anyag– és színhasználat pontos megnevezésével minden homlokzaton és tetőfelületen látható szerkezetről.

2. Idomtervek, azaz az építési paraméterek megfelelőségét igazoló tervlapok.

3. Fotódokumentáció az érintett ingatlan épített környezetének jellemző épületeiről.

4. Utcakép, azaz a tervezett épület, valamint az ahhoz két oldalról csatlakozó szomszédos 2-2 telek épületeinek ortogonális ábrázolása.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő az elektronikusan benyújtott kérelem és az ahhoz tartozó hiánytalan digitális építészeti-műszaki tervdokumentáció érkeztetését követő napon indul, melynek időtartama 8 naptári nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A szakmai konzultációról készült emlékeztető ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A kötelező szakmai konzultáció elmulasztása esetén a tudomásra jutást követően az illetékes kamara és hatóság haladéktalanul értesítésre kerül.

Vonatkozó jogszabályok: 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

2. 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

3. 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

4. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

5. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)

6. 290/2017.(XII.20.) képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyvről (TAK)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés