Településkép-védelmi ügyek kötelező szakmai konzultáció

Megosztás

„Kötelező szakmai konzultációt” kell kérni, legalább egy alkalommal:

 • az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében,
 • az önálló antennatartó berendezések létesítése esetében,
 • a vendéglátó terasz közterületen, magánúton, közhasználatú területen történő vagy utca felé néző létesítése esetében,
 • építési engedélyezési eljárás előtt, műemlék, műemléki környezetben lévő ingatlan esetén,
 • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdése szerinti esetekben.

A kötelező szakmai konzultáció a településkép védelméről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) foglaltak szerint történik.

Ki jogosult az eljárásra: 

Az ingatlan tulajdonosa (építtető) vagy az építtető meghatalmazottja (pl. a tervező) nyújthat be kérelmet. A kérelem eljárást nem generál!

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet - a TKR 8. mellékletében rögzített kérelemminta szerint - és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. § előírásainak megfelelően ÉTDR rendszeren keresztül megküldi. Előbbi előírásoknak megfelelően csak a fentiek szerint megküldött tervcsomag érkezését követően biztosítható a tárgyi „kötelező szakmai konzultáció”, valamint konzultációról készült Emlékeztető.

Előzetes egyeztetési lehetőség Melcher-Cseri Márta tervtanács szakmai titkáránál:

e-mail: [email protected]

telefon: 30 791-4973

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelemhez (TKR 8. melléklet) a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan mellékelni kell olyan építészeti-műszaki tervi és rövid leíró munkarészeket tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt, melyek igazolják a településképi követelményeknek és a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírásoknak való megfelelést.

Építészeti műszaki tervdokumentáció legalább 1:100-as léptékű részletezettséggel:

 • Műszaki leírás a tervezett hasznos alapterület (továbbá a telek méretének, telek lejtésének, tető hajlásszögének és ±0,00 = mBf) feltüntetésével.
 • Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok (meglévő és tervezett állapot is, építési hely jelölésével).
 • Az eredeti és a tervezett terep geodéziai felmérésen alapuló bemutatása.
 • Idomtervek (beépítettség, szintterület, épületmagasság, zöldfelület), azaz az építési paraméterek megfelelőségét igazoló tervlapok a teljes ingatlan vonatkozásában (meglévő és tervezett állapotról is).
 • Anyag- és színhasználat pontos megnevezése (RAL) a homlokzatokon és tetőfelületeken látható összes szerkezetről.
 • Fotódokumentáció a meglévő épületről minden irányból és az érintett ingatlan épített környezetének jellemző épületeiről.
 • Látványterv, távlati képek minden irányból a tervezett épület(ek)ről.

Utcakép, azaz a tervezett épület(ek), valamint az ahhoz két oldalról csatlakozó szomszédos 2-2 telek épületeinek ortogonális ábrázolása.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő az elektronikusan benyújtott kérelem és az ahhoz tartozó hiánytalan digitális építészeti-műszaki tervdokumentáció érkeztetését követő napon indul, melynek időtartama 8 naptári nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A szakmai konzultációról készült emlékeztető ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A kötelező szakmai konzultáció elmulasztása esetén a tudomásra jutást követően az illetékes kamara és hatóság haladéktalanul értesítésre kerül.

Vonatkozó jogszabályok: 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

2. 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

3. 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

4. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

5. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)

6. 290/2017.(XII.20.) képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyvről (TAK)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés