Településképi kötelezési eljárás

Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (TKR) foglaltak szerint a Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

 • a településképi bejelentés elmulasztása;
 • a településképi követelmények megsértése;
 • a településképi bejelentési eljárásban a polgármester tiltó vagy eljárást megszüntető döntése ellenére végzett építési tevékenység;
 • településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől és záradékolt tervektől eltérően végzett építési tevékenység.

Amennyiben az ingatlantulajdonos a szabályossá tételt felszólítás ellenére nem teljesíti.

Ki jogosult az eljárásra: 

Hivatalból indul.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Településkép-védelmi bírság esetei:

Az ingatlantulajdonossal szemben a szabálytalanságtól függően 100.000,- forinttól 550.000,- forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság szabható ki. Az önkormányzat a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén - a településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása helyett - a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását foganatosítja, mely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégzi vagy mással elvégezteti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség megfizetésére kötelezi.

Ügyintézési határidő: 

A kötelezési eljárás ügyintézési határideje 60 naptári nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A határozat ellen Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros II. Kerület Polgármesteri Hivatalnál (1024 Bp., Mechwart liget 1.) benyújtandó, 5000 forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Vonatkozó jogszabályok: 
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés