Veszélyhelyzeti bérpótló támogatás

Megosztás
Send by email

Az önkormányzat a koronavírus járvány következményeit enyhítő olyan rendkívüli támogatást nyújt a családok számára, amely segítséget jelenthet a veszélyhelyzet időszakában.

A jövedelmi helyzethez igazodó bérpótló támogatás olyan családok, személyek részére nyújtható, akiknek a munkaviszonya igazolhatóan 2020. március 11-ét követően a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy a kérelmező egyéb kereső tevékenysége a veszélyhelyzet miatt hozott korlátozó intézkedések miatt lehetetlenült el.

A veszélyhelyzeti bérpótló támogatás iránti kérelmekről a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Veszélyhelyzeti bérpótló támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek igazolhatóan 2020. március 11-ét követően a veszélyhelyzet időszakában:

-munkaviszonya megszűnt, vagy

-egyéb kereső tevékenysége a veszélyhelyzet miatt tett korlátozó intézkedések következtében ellehetetlenült,

és táppénzben nem részesül és családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a 75 ezer forintot, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 85 ezer forintot.

Veszélyhelyzeti bérpótló támogatás havi összege legfeljebb 75 ezer forint, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén legfeljebb 85 ezer forint.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható postai úton az alábbi címre: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

1. kitöltött nyomtatvány,

2. a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,

3. munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről, vagy igazolás arról, hogy vállalkozása megszűnt vagy szünetel,

4. a munkaviszony megszűnése esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolása vagy határozata az együttműködésről, és az álláskeresési ellátásról.

A 3-4-ig pontokba tartozó igazolásoknak tartalmaznia kell, hogy a munkaviszonyban a változás 2020. március 11-ét követően, a veszélyhelyzettel kapcsolatban történt.

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

a.) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;

b.) alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;

c.) vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;

d.) munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,

e.) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;

f.) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;

g.) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

h. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint             folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a koronavírus világjárvány   létfenntartást veszélyeztető hatásának enyhítéséről és további rendkívüli intézkedésekről szóló 15/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés