Veszélyhelyzeti gondozási támogatás

Megosztás
Send by email

Az önkormányzat a koronavírus járvány következményeit enyhítő olyan rendkívüli támogatást nyújt a családok számára, amely segítséget jelenthet a veszélyhelyzet időszakában.

Ez a támogatási forma azoknak a II. kerületben lakcímmel rendelkező, nagykorú személyeknek nyújtható, akik esetében a II. kerületben élő közeli hozzátartozó kórházi kezelését a járványügyi helyzet miatt 2020. április 7. és április 30. közötti időszakban szüntették meg, azonban az állapota miatt otthonában továbbra is gondozásra, felügyeletre szorul, az ellátásáról pedig a kérelmező, illetve családja maga gondoskodik.

A veszélyhelyzeti gondozási támogatás iránti kérelmekről a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Veszélyhelyzeti gondozási támogatásban részesülhet az a II. kerületben lakcímmel rendelkező nagykorú személy,

- akinek a II. kerületben élő közeli hozzátartozójának kórházi kezelését a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. április 7. és 2020. április 30. nap közötti időszakban szüntették meg, de állapota miatt otthonában továbbra is gondozásra, felügyeletre szorul,

- a gondozásról a kérelmező, illetve családja maga gondoskodik,

- a kérelmező és a gondozott hozzátartozó egy havi nettó átlag jövedelme nem haladja meg 200 ezer forintot.

A kérelmet a kórházi kezelés megszüntetésének napját követő 45 napon belül lehet előterjeszteni.

A veszélyhelyzeti gondozási támogatás havi összege 50 ezer forint.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

 A kérelem benyújtható postai úton az alábbi címre: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

1.) kitöltött nyomtatvány,

2.) a gondozott jövedelemigazolása,

3.) a gondozó jövedelemigazolása,

4.) a gondozott személy a kórházi kezelés megszüntetésének orvosi igazolása, és gondozásra, ápolásra vonatkozó igazolás,

5.) a kérelmező és a gondozott lakcímkártyájának másolata.

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

a.) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;

b.) alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;

c.) vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;

d.) munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,

e.) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;

f.) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;

g.) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

h.) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a koronavírus világjárvány létfenntartást veszélyeztető hatásának enyhítéséről és további rendkívüli intézkedésekről szóló 15/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelete

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés