Felnőttek tüdőgyulladás elleni védőoltásának támogatása

Megosztás
Send by email

Az önkormányzat a pneumococcus baktérium okozta tüdőgyulladás megbetegedési veszély csökkentése céljából a térítésköteles védőoltás költségéhez egyszeri támogatást (továbbiakban: védőoltási támogatás) nyújt azon – koruk miatt - veszélyeztetettebb időskorú lakosai számára, akik ezt jövedelmi helyzetük miatt nem tudják vállalni.

A felnőttek tüdőgyulladás elleni védőoltásának támogatása iránti kérelmekről a Polgármester dönt.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

A pneumococcus baktérium okozta tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatásra jogosult az a Budapest, II. kerületi lakcímmel rendelkező személy:

  •  - aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte, és
  •  - az egy havi nettó jövedelme nem haladja meg a 140 000 forintot, és
  •  - a Pneumococcus elleni oltóanyag megvásárlását, annak költségét gyógyszertári bizonylattal igazolja, és
  •  - háziorvos igazolja a rendelet hatálybalépését követő oltásbeadás megtörténtét.

A védőoltási támogatás a feltételek fennállása esetén, a szükséges igazolások becsatolása alapján utólag kerül megállapításra, összege a megvásárolt oltóanyag igazolt költsége.

A kérelmek beadási határideje: 2020. november 30.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelmek benyújthatóak az arra rendszeresített nyomtatványon a szükséges mellékletekkel ellátva, postai úton vagy e-mailen beszkennelve.

Postacím: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 1277 Budapest 23. Pf. 21.

E-mail: [email protected]

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
  1. kitöltött nyomtatvány,
  2. kérelmező egy havi nettó jövedelméről igazolás (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, banki kivonat, nyugdíj értesítő, stb.)
  3. az oltóanyag költségéről gyógyszertári bizonylat (blokk, számla)
  4. háziorvosi igazolás az oltóanyag beadásáról
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020.(IX.24) önkormányzati rendelete a felnőttek tüdőgyulladás elleni védőoltásának támogatásáról.

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.

Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés