Kerületi Értékvédelmi Támogatás

Megosztás

Budapest Főváros II. kerület védett építészeti értékeinek megőrzésére irányuló, azok felújítását támogató pályázat a Képviselő-testület 130/2022. (IV.28.) határozata alapján.

A pénzügyi támogatás kizárólag a védelem tárgyát képező épületrészek, úgymint homlokzat, tetőhéjalás, épületdíszek, tagozatok megvalósítására irányulhat. A védett épületek felújításának pénzügyi támogatása pályázat útján az építészeti értékek megőrzésére, és azok értékmegőrzéséhez szorosan kapcsolódó felújítására és állagmegóvására irányul. Ezen felül támogatható még az 1945 előtti, eredeti terveknek vagy az eredeti megvalósulási állapotnak megfelelő épülettömeg és tetőidom, mint eredeti architektúra visszaépítése is.

Egy pályázó tárgyévben a védett érték felújításának támogatására csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázó ingatlan tárgyi évben a II. kerületi önkormányzat Általános társasházi pályázatán nem vehet részt. A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. Az elnyert támogatás a pályázati dokumentáció benyújtását követő naptól megkezdett építési munkálatok finanszírozására használható fel.

Ki jogosult az eljárásra: 

Pályázat benyújtására jogosult a védett ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai, társasház, lakásszövetkezet, valamint az általuk megbízott, érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy, társasházak esetén közös képviselő.

A pályázat nem ad lehetőséget állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban lévő épületek felújításának támogatására. Védett épület vagy abban található épületrész bérlője, kezelője nem jogosult pályázat benyújtására.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza.


A pályázat 2023. április 17-től július 17-ig, az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, postai úton 1 eredeti példány a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21. címre küldhető, valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) is leadható, illetve e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában is benyújtható a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi leírás szerint:

epapir.gov.hu./level/uj  oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

  • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
  • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
  • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
  • levél tárgya: „Védett ingatlanok felújítása - 2023”
  • levél szövege: érintett társasház címe és a pályázat tárgya

A pályázati nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

a. Pályázati adatlap

b. Pályázói nyilatkozat

c. Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv / Meghatalmazás

d. Alapító okirat (társasház esetén)

e. SZMSZ (társasház esetén)

f. Tulajdoni törzslap

g. Térképmásolat – Földhivatali nyilvántartási térkép másolata

h. Meghatalmazás / Aláírási címpéldány, nyilvántartásba vétel igazolása

i. Településképi bejelentésre vonatkozó döntés / Műemlék esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának határozata

j. Fotók a jelenlegi állapotról

k. Műszaki tervdokumentáció (szükség esetén szakvélemény)

l. Műszaki ellenőr jogosultsága

m. 2 db érvényes, hatóság által jóváhagyott műszaki tervdokumentáció tartalmával megegyező kivitelezői ajánlat

n. Banki fedezetigazolás / Aktuális bankszámla kivonat / Hitelszerződés

o. 0” adóügyi kimutatás

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját (Védett épületek felújításának pénzügyi támogatása – 2023)- vagy elektronikusan az e-Papír rendszeren keresztül lehet feltölteni 2023. július 17. napjáig.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

illetékmentes

Ügyintézési határidő: 

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképi Bejelentési Osztály végzi. A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a képviselő-testületi döntést követő 15 munkanapon belül.

Jogorvoslati lehetőség: 

nincs

Vonatkozó jogszabályok: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A1700045.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dii-kerulet%26keyword%3D45/2017

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés