Védett épületek felújításának pénzügyi támogatása

Védett épületek felújításának pénzügyi támogatása

Send by email

Budapest II. kerületi műemléki, fővárosi, illetve kerületi védelemmel érintett ingatlanok felújításának támogatásához a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 49. § alapján Budapest II. kerület Önkormányzata „Védett ingatlanok felújítása 2024” címmel ingatlan felújítási pályázatot hirdet.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 000 000 Ft


A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a védelem tárgyát képező épületrészek, úgymint homlokzat, tetőhéjalás, épületdíszek, tagozatok felújítására vehető igénybe.

A védett épületek felújításának pénzügyi támogatása pályázat útján az építészeti értékek megőrzésére, és azok értékmegőrzéséhez szorosan kapcsolódó felújítására és állagmegóvására irányul. Ezen felül támogatható még az 1945 előtti, eredeti terveknek vagy az eredeti megvalósulási állapotnak megfelelő épülettömeg és tetőidom, mint eredeti architektúra visszaépítése is.

A pályázat benyújtása előtt műemléki védettség alatt álló épület esetében a felújítás alapjául szolgáló műszaki tartalom egyeztetéséhez a II. kerületi Főépítésszel történő előzetes szakmai konzultáció szükséges.

Ki jogosult az eljárásra

Pályázat benyújtására jogosult a védett ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai, társasház, lakásszövetkezet, valamint az általuk megbízott, érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy, társasházak esetén közös képviselő.

A pályázat nem ad lehetőséget állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban lévő épületek felújításának támogatására. Védett épület vagy abban található épületrész bérlője, kezelője nem jogosult pályázat benyújtására.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja)

A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. július 31. napjáig folyamatosan benyújthatók.

A Pályázati Felhívás dokumentációja letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról https://masodikkerulet.hu/node/44435

A pályázatok elektronikus formában az e-Papír rendszeren keresztül nyújthatók be: https://epapir.gov.hu/. A pályázat benyújtásának ideje a feltöltés időpontja.

Az e-Papír tárgyába írják be: „Védett ingatlanok felújítása 2024” pályázat.

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

 1. 1. Pályázati adatlap
 2. 2. Pályázói Nyilatkozat
 3. 3. Közgyűlési Határozat vagy jegyzőkönyv, illetve Meghatalmazás
 4. 4. Alapító Okirat (társasház esetén)
 5. 5. SZMSZ (társasház esetén)
 6. 6. ulajdoni Törzslap
 7. 7. Térképmásolat – Földhivatali nyilvántartási térkép másolata
 8. 8. Hatósági döntés és záradékolt tervdokumentáció/szakvélemény
 9. 9. Műszaki ellenőr jogosultsága
 10. 10. 2 db érvényes kivitelezői ajánlat
 11. 11. Banki fedezetigazolás/aktuális bankszámla kivonat/hitelszerződés/lakás-előtakarékossági szerződés
 12. 12. „0” adóügyi kimutatás

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek

illetékmentes

Ügyintézési határidő

Az ingatlan képviselője által hiányosan benyújtott pályázatoknál egy alkalommal lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására a Településképi Bejelentési Osztály elektronikus úton megküldött hiánypótlási felszólítása alapján. A hiánypótlás határideje 15 munkanap. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg.

A teljes, hiánytalan pályázatokat Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el 60 munkanapon belül, és dönt a támogatás összegéről. Az eredményről a pályázók e-Papír felületén a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kapnak, amely alapján 30 munkanapon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti, általa kitöltött és aláírt Támogatási Megállapodást a Pályázati felhívásban megadott példányszámban kell benyújtania.

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálás és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Jogorvoslati lehetőség

nincs

Vonatkozó jogszabályok

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről. Lásd:

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A1700045.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dii-kerulet%26keyword%3D45/2017

Szervezeti egység

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály

Élethelyzet

Településképvédelmi ügyek