Időskorú személyek részére nyújtott természetbeni támogatás

Megosztás

Időskorú személyek részére a téli és tavaszi ünnepekhez kapcsolódóan évente két alkalommal Fény kupon formájában nyújtott természetbeni támogatás nyújtható annak a 65. életévét betöltött személynek, aki részére megállapított nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás havi összege nem haladja meg a 171 000 Ft-ot.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65 év feletti személyek nyújthatnak be kérelmet.

Az Önkormányzat kérelemre egyszeri 10.000 Ft értékben természetbeni (elsősorban élelmiszerutalvány, bón) támogatást nyújt azon II. kerületi lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személy részére, aki

  1. a) a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte, és
  2. b) a részére megállapított nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, és

A kérelem tárgyév október 15-től november 30-áig, valamint tárgyév március 01-től április 15-éig nyújtható be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező részére megállapított nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás havi összegéről igazolást (a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan, a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt)

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség: 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály
Élethelyzet: 
Szociális ügyek

Ügyintézés