Pesthidegkút új főutcája felújításának pénzügyi támogatásáról

Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2024. (II.22.) határozata alapján Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata pályázatot hirdet Pesthidegkút-Ófalu területén belül „Pesthidegkút új főutcája” címmel a Hidegkúti út és Bujdosó köz/Gazda utca és Templom utca közötti szakaszon - a Hidegkúti út menti kettőzött svábházas beépítés kerületi helyi védett (lsd. TKR 1.c. melléklet) területhez kapcsolódó utcakép védelmében - az ott levő nem lakó rendeltetésű ingatlanok homlokzatainak és a 10 méternél hosszabb utcai kerítések felújításának vissza nem térítendő pénzügyi támogatására.

Ki jogosult az eljárásra: 

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a Hidegkúti út és Bujdosó köz/Gazda utca és Templom utca közötti szakaszon lévő nem lakó rendeltetésű ingatlanok homlokzatainak és a 10 méternél hosszabb utcai kerítéseinek felújítására, előkészítési, járulékos és kivitelezési munkálataira vehető igénybe. Támogathatók az utcafronti, ereszvonallal párhuzamos és arra merőleges, közterületről látható homlokzatok felújításai.

Részleges felújítás nem támogatható. Nem fizethető ki a megítélt támogatás, amennyiben az ingatlanon szabálytalanul elhelyezett reklám, üzletjelzés, napellenző vagy egyéb épületszerkezet (pl.: előtető), fényforrás a felújítás után továbbra is megmarad, azt nem szerelik le, illetve a településképi bejelentési eljárás során kiadott határozat és annak mellékletét képező záradékolt tervdokumentációban bemutatott és jóváhagyott építési tevékenységektől eltérően valósult meg a felújítás.Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. október 15. napjáig folyamatosan benyújthatók.

A pályázatok elektronikus formában az e-Papír rendszeren keresztül az alábbi leírás szerint adhatók be:

epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

   • témacsoport: Önkormányzati igazgatás

   • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek

   • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

   • levél tárgya: „Pesthidegkút új főutcája” pályázat

   • levél szövege: érintett ingatlan címe és a pályázat tárgya

A pályázat benyújtásának ideje az e-Papír rendszerbe feltöltés időpontja.

A pályázati nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap
b) Pályázói Nyilatkozat
c) Tulajdoni Törzslap
d) Földhivatali nyilvántartási térkép másolata
e) Településképi bejelentési eljárásban hozott a munkákat tudomásul vevő polgármesteri határozat és a hozzá tartozó záradékolt műszaki dokumentáció hiteles másolata.
f) Műszaki ellenőr személyére vonatkozó nyilatkozat, szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata
g) Kivitelezőre vonatkozó nyilatkozat
h) Tervezett felújítási munkát tartalmazó, két tulajdonosi szerkezetében egymástól elkülönült gazdálkodó szervezettől (beleértve az egyéni vállalkozót is) származó, érvényes kivitelezői árajánlat, amelynek tartalmaznia kell a következőket:
• tételes költségvetés (településképi bejelentési eljárás során kiadott határozat és záradékolt műszaki tervdokumentáció tartalmával megegyező, munkanemekre, illetve anyag- és munkadíjra bontott), bruttó végösszeggel,
• a kivitelező cégszerű aláírását
i) A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi bankszámla-igazolás, fedezetigazolás, aláírt hitelszerződés. A pályázónak a tervezett felújítási költség legalább 75%-ával önerőként rendelkeznie kell. Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa a pályázó, úgy tulajdonosi hozzájárulás a pályázaton való részvételhez, a tervezett munkák elvégzéséhez, a Támogatási megállapodás megkötéséhez.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

illetékmentes

Ügyintézési határidő: 

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása a beérkezést követően megkezdődik.

A hiányosan benyújtott pályázatoknál egy alkalommal lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására, melynek határideje a hiánypótlási felhívás továbbításától számított 15 munkanap. A Településképi Bejelentési Osztály elektronikus úton megküldött hiánypótlási felhívása tartalmazza az utólagosan benyújtandó iratok felsorolását és azok benyújtási határidejét. A hiánypótlásra megadott határidő nem hosszabbítható meg. A határidőn túl beérkezett hiánypótlás nem vehető figyelembe, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázat elutasítása estén pályázó új pályázatot benyújthat.

A teljes, hiánytalan pályázatot a Képviselő-testület 60 munkanapon belül elbírálja, és dönt a támogatás összegéről. Az eredményről a pályázó e-Papír felületén a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kap, amely alapján 10 munkanapon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti, általa kitöltött és aláírt Támogatási Megállapodást 3 példányban kell benyújtania postai úton, vagy személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton leadva. Megfelelően kitöltött és aláírt Támogatási Megállapodás esetén, az Önkormányzat részéről is aláírt ügyfélpéldánya visszapostázásra kerül a Pályázati Adatlapon megadott pályázó postacímére.Jogorvoslati lehetőség: 

nincs

Vonatkozó jogszabályok: 

Saját hatáskörben indított pályázati eljárás

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés