2024. március 26.

Koncepcióterv-pályázat

Kulcsszavak Megosztás

ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓTERV-PÁLYÁZAT a Budapest II. kerület Branyiszkó út 2-4. szám alatti garázssorra.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nyílt építészeti és hasznosítási koncepcióterv-pályázatot hirdet a 100%-os tulajdonát képező, 11987/2 hrsz-ú ingatlanon lévő, természetben 1026 Budapest, Branyiszkó út 2-4. szám alatt található garázssor (a továbbiakban: Ingatlan) építészeti átalakítására és funkcionális hasznosítására.

AZ INGATLAN

Az Ingatlan 18 darab különálló, egyenként 13-16 m2 alapterületű garázst foglal magában, összes alapterülete 265 m2, az Önkormányzat kizárólagos tulajdona. Az Ingatlan oldal- és hátsó falazata tégla, a kapuzatok felett beton-kő szemöldök elemekkel. Műszaki állapota jelentősen avult, leromlott, általános a belső fali leázás-fagyás, ami a falazat erózióját, tartóképességének romlását eredményezi. Közművekkel jelenleg nem rendelkezik, azonban a közművesítésnek az Önkormányzat előzetes vizsgálata alapján fizikai akadálya nincs.

Az Ingatlan a 1026 Budapest, Fenyves utca 1. alatt található Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Fenyves utca 1. szám alatti telephelyének (a továbbiakban: Iskola) része, azzal egy ingatlan-nyilvántartási jogi egységet képez, amely épület építészeti értékeinek védelme miatt a helyrajzi számmal jelölt ingatlan teljes területe szerepel a Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében (30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet a településkép védelméről, 4. melléklet).

Az Ingatlan áttekintő táblázatát az 1. számú melléklet, fotódokumentációját a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Ingatlan közterületről, a 1026 Budapest, Branyiszkó út 2-4. szám felől megközelíthető és megtekinthető. Az Önkormányzat az Ingatlan személyes bejárására 2024. április 9. 14 órakor, illetve 2024. április 16. 14 órakor biztosít lehetőséget.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Önkormányzat olyan pályázatokat vár, amelyek egyfelől megvalósíthatók és racionálisak, másfelől kreatívak, és tekintettel vannak a modern városépítészeti, térhasználati trendekre, illetve a helyi közösségi célokra, igényekre. A pályázat funkcionális kötöttségektől mentes.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a koncepció bemutatását szöveges, illetve rajzos vagy fotómontázsos formában, a javasolt hasznosítást lényegre törő, igényes előadásmódban alátámasztva, legfeljebb 10 (tíz) A4-es oldal terjedelemben. Szabadon választható munkarészként a pályázó élhet az önkifejezés egyéb eszközével is (pl. rövid videó).

Tekintettel arra, hogy az Ingatlan jelenleg közművekkel nem rendelkezik, a pályázók számára ajánlás, hogy pályázatuk tartalmazzon egy „A” változatot, amely minimális (pl. csak elektromos áram) közműigénnyel megvalósítható, valamint egy „B” változatot teljes közművesítettség esetére. Az „A” és „B” változat egymásra épülésével szakaszos megvalósítást lehetővé tevő pályázatok benyújtása lehetséges.

A koncepció kialakításakor az alábbi körülmények kiemelt figyelmet igényelnek:

 • a közművek hiánya és a közművesítés esetleges akadályai, idő- és erőforrásigénye;

 • az átalakítás technikai lehetőségei (pl. a jelenlegi garázsok esetleges összenyitásának statikai korlátai);

 • az iskola közelsége miatt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet korlátozza a lehetséges funkciók körét;

 • a garázsok előtti terület közterület.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázók köre kiterjed a 18. életévét betöltött magánszemélyekre, gazdasági társaságokra, nonprofit szervezetekre.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a benyújtó nevét és elérhetőségeit (postai cím, e-mail, telefonszám),

 • a benyújtó aláírását,

 • amennyiben több alkotó készítette, az alkotók nevét,

 • a koncepció bemutatását szöveges, illetve rajzos vagy fotómontázsos formában,

 • nyilatkozatot, miszerint a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat értékeléséhez és elbírálásához szükséges mértékű kezeléséhez,

 • nyilatkozatot, miszerint a pályázó hozzájárul, hogy díjazott pályázatában foglaltakat az Önkormányzat külön, a pályázati díjazáson felül fizetendő ellenérték megfizetése nélkül részben vagy egészben felhasználhatja, közzéteheti, kiállíthatja.

A pályázatokat elektronikus úton, a [email protected] e-mail címre kell benyújtani 1 (egy) pdf formátumú dokumentumba fűzve, az esetleges szabadon választott munkarészeket a dokumentumban hivatkozva vagy külön csatolva, Branyiszkó koncepciópályázat / <Pályázó neve> címmel.

Benyújtási határidő: 2024. május 10. 16:00 óra

A benyújtási határidőt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályázatok értékelését, rangsorolását bíráló bizottság végzi, melynek ülésére a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.

Az elbírálás szempontjai: a koncepció átgondoltsága, kifejtésének minősége és részletezettsége, a dokumentáció színvonalas előadásmódja, a megvalósítás költséghatékonysága.

A pályázat funkcionális kötöttségektől mentes, de az elbírálás szempontjából előnyt jelent

 • a jelenleg széttagolt terek nagyobb egységekbe való rendezése,

 • a gyermek- és családbarát funkció megjelenítése,

 • közösségi, szolgáltató funkció megjelenítése.

A bíráló bizottság tagjai:

 • Örsi Gergely, polgármester (elnök)

 • Dévényi Tamás, Ybl Miklós-díjas építész, belsőépítész

 • Sajtos Gábor, Ybl Miklós-díjas és Pro Architectura-díjas építész

 • Steffler István, Pro Architectura-díjas tájépítész

 • dr. Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

 • Trummer Tamás, főépítész, az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság igazgatója

 • Harján Dávid, a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

 • Vámos Ágnes, a KULT2 II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

 • Iskola képviselője

A bíráló bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik, a pályázaton nem indulhatnak sem saját maguk, sem családtagjaik.

A beérkezett pályázatokról és azok bírálatáról jegyzőkönyv készül, melyben a bíráló bizottság javaslatokat tesz a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: GTB) részére a nyertes pályázatokra és azok díjazására, melyről a GTB dönt a jegyzőkönyv felvételét követő első rendes ülésén. A bíráló bizottság három díjat javasolhat, de amennyiben nem érkezik elégséges mennyiségű vagy megfelelő minőségű pályázat, kevesebb díj kiosztására is tehet javaslatot a GTB-nek. A GTB jogosult eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot és maga határozza meg – de a bíráló bizottság javaslatát mérlegelve -, hogy eredményes pályázat alapján hány pályázatot díjaz, melyiket hányadik helyezettként, illetve úgy is dönthet, hogy egyes helyezéseket nem ad ki.

A bíráló bizottság javaslata alapján a GTB meghozott döntéséről az ülését követő 15 napon belül tájékoztatja a pályázókat, egyúttal ismerteti a díjak átadásának módját, helyét, idejét.

DÍJAZÁS

A beérkező pályázatok közül a legszínvonalasabb három pályázat pénzbeli díjazásban részesül:

I. helyezett: bruttó 250.000 Ft

II. helyezett: bruttó 150.000 Ft

III. helyezett: bruttó 100.000 Ft

Budapest, 2024. március 26.

Örsi Gergely s.k.

polgármester

Építészeti tervek és műszaki leírások a garázsokról >>>

Aktuális