Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.06.21 00:00

Pályázat - Előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatására

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet

előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatására


A pályázat célja:

- az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek értékteremtő munkájának támogatása,

- az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési feltételeinek javítása,

- a kerületi együttműködés kialakítása, meghatározása,

- a kerületi kulturális élet sokszínűségének gyarapítása,

- biztosítsa a közpénzek hatékony és átlátható felhasználását,


A pályázati támogatás forrása:
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) rendelet 9. sz. tábla II/a/2. sor „Kulturális, közművelődési és színházi keret”.


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
18 000 000,- Ft


A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás


A pályázat finanszírozása:
a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.

A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).


Pályázati időszak:
pályázni 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban megvalósult, vagy megvalósuló előadásokkal, ezekkel kapcsolatos költségekkel, kiadásokkal lehet. Abban az esetben - ha közegészségügyi, vagy más egyéb indokolt okból nyilvános előadások megtartására nincs lehetőség - az előadásszámokat (a művészeti projekteket is beleértve) online, de fizető közönség előtt lejátszott előadásokkal lehet kiváltani.


A pályázati feltételek, a pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be:

 • színházak: a II. kerületben állandó játszóhellyel rendelkező, előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy fenntartója, melynek fő tevékenysége előadó-művészeti tevékenység,
 • zeneművészeti szervezetek - énekkar, zenekar - és táncművészeti szervezetek, - táncegyüttes - vagy fenntartójuk: a nem kerületi székhellyel rendelkező szervezetek esetében programjaikkal - igazoltan - kerületi helyszínen, előadáson szerepelnek, itt mutatják be azokat.


A pályázatot benyújtó szervezeteknek – előadó-művészeti szervezetként - szerepelniük kell a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásában.


Nem nyújthat be pályázatot:

- természetes személy, az a szervezet, vagy fenntartója, amely nem szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban,

- az a szervezet, vagy fenntartója, amely szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012.(VI.15.) EMMI rendelet 1.sz. mellékletében,

- állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet.


Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program támogatása kérhető.


A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


Elszámolható költségek:

Közvetlenül projekthez, tevékenységhez kapcsolódó működési költségek:

 • esetenkénti helyszín bérleti díja,
 • a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang- és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díja,
 • jogdíj,
 • alkotók, közreműködők, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése (dologi költség)

A költségek között nem számolhatók el működtetésével kapcsolatos kiadások: az állandó játszóhelyet biztosító helyszín bérleti díja, rezsi költség, alkalmazottak bére, stb.


A pályázati anyag tartalma:

 1. a pályázó szervezet neve és adatai, a szervezet működésének, tevékenységének bemutatása (szakmai és gazdasági), valamint igazolás arról, hogy a pályázó a pályázati körbe tartozik.
 2. a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahova a támogatás átutalását a pályázó kéri,
 3. a program célja, részletes leírása legfeljebb két oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka, a program tervezett költsége (költség nemenként), az igényelt támogatás összege,
 4. a kerületi kulturális életébe történő részvételi elképzeléseket, a kerületi kulturális szervezetek együttműködésének tervezett, javasolt formáit,
 5. nyilatkozat arról, hogy
  a) pályázó szervezetnek nincs köztartozása, nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,
  b) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra,
  c) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e,
  d) amennyiben a pályázó 2022-ben már részesült az Önkormányzat által nyújtott támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével,
  e) a pályázó törvényes képviselőjének külön nyilatkozata a személyes adatainak pályázattal összefüggésben történő kezeléséről.


    A pályázati keretei és folyamata:

    A 4/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletben, valamint a költségvetési rendelet 11. § (2)-(9) bekezdésében foglaltak alapján támogatás az államháztartás alrendszeréből csak elszámolási kötelezettséggel nyújtható. A pályázaton1elnyert összeget a támogatási szerződés megkötését követően pályázó bankszámlájára utalja át az Önkormányzat. A támogatás összege tárgyévre szól, 2022-ben már megvalósult programokra is igényelhető.


    A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint - hitelesített számlamásolatokkal igazolva, továbbá fényképpel alátámasztott szöveges beszámolóval - legkésőbb 2023. január 31-ig kell elszámolniuk. Ellenkező esetben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) rendelet 11. § (8) bekezdése értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendő az Önkormányzat részére. A pályázaton elnyert összeg rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre nem fordítható.


    Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.


    Továbbá támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson.


    A pályázatokat postai úton, vagy személyesen:
    II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztálya (1027 Budapest, Margit krt. 15/17. ) 1 eredeti példányban. és aláírva - pdf formátumban - elektronikusan: Rácz Edit részére a [email protected] címre.


    A pályázat benyújtási határideje:
    2022. június 20., 16:00 óra


    Az elbírálás időpontja:
    a benyújtási határidőt követő 30 munkanap


    Érvénytelen az a pályázat, amely:

    • a határidő után érkezett be,
    • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


    A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni! Hiánypótlásra a felhívásban megjelölt határideig van lehetőség.


    A pályázatok elbírálása:
    a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


    A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

    • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
    • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
    • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
    • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.


    A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: 2023. január 31.


    A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a 06 30 545 2132 telefonszámon kérhető.


    Letöltehő dokumentumok:
    Pályázati Adatlap

    1.sz. melléklet Nyilatkozat

    2.sz. melléklet Nyilatkozat a pályázati cél megvalósításához megítélt támogatásokról

    3.sz. melléklet Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi 2007.CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

    Archív