Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.01.17 13:53

Pályázat - Házi esővíz gyűjtése és hasznosítása

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet házi esővíz gyűjtésére és hasznosítására.

A pályázat kiírója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

A pályázat címe: Házi esővíz gyűjtése és hasznosítása

A pályázat célja: A II. Kerületben a magáningatlanok területére lehulló esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával csökkenthető az ingatlanon növények öntözésére felhasznált csapvíz mennyisége. Ezzel egyidejűleg hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez is.

Ennek érdekében jelen pályázat keretén belül az esővíz gyűjtésére és hasznosítására hívjuk a II. kerületben működő szervezeteket, társasházakat továbbá a helyi lakosokat, akik Budapest II. Kerület területén kertes ingatlannal, vagy kerttel, telekkel rendelkeznek, melyen az összegyűjtött csapadékvíz hasznosítható, felhasználható.

Pályázati támogatásban részesíthető:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,
 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján társasháznak minősülő ingatlan tulajdonostársainak közössége,
 • a II. kerületben lakcímmel rendelkező magánszemély

amely/aki a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Jelentkezési időszak: 2022. április 19. – 2022. május 16. között.

Projektidőszak: Pályázni kizárólag a 2022. szeptember 30. napjáig megvalósuló programmal lehet.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 3.000.000,- Ft

Pályázatonként 1 db 200 literes esővízgyűjtő tartály igényelhető. A korlátozottan rendelkezésre álló pályázati keretösszeg miatt az elbírálás során a pályázatok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe.

A Támogatott az alábbi előírásokat köteles betartani:

 • Az esővízgyűjtő tartály átvételének pontos idejéről, és helyéről a benyújtott pályázat elbírálását követően kap tájékoztatást a pályázó, akinek kötelezettsége az edény elszállítása a telepítés helyszínére.
 • A támogatás minden nyertes pályázat esetében 1 darab 200 literes műanyag esővízgyűjtő tartály, amelyet az átvételtől számítva 5 éven keresztül esővíz gyűjtésére kell használni, és az így gyűjtött esővizet hasznosítani kell.
 • Az esővízgyűjtőt karban kell tartani, nem lehet szúnyoglárvák élőhelye, amivel csípőszúnyogok száma növekedne. Ennek érdekében a csatorna bevezetést vagy a zárt tetőn, vagy szúnyoghálón keresztül kell kialakítani, úgy hogy nyílt vízfelület ne legyen.
 • Az esővízgyűjtő beüzemelését követően fényképes beszámolóban kell bemutatni az esővíz gyűjtését és a gyűjtött esővíz hasznosításának módját.

Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

 1. együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
 2. jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Nem kaphat támogatást az a pályázó, aki a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el!

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2022. május 16.

A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelzi. A bíráló a határidőn túl feladott pályázatokat érvénytelennek tekinti és elutasítja.

A pályázati adatlap beküldése, a pályázat formai követelményei:

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani postai úton eredetben a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Házi esővíz gyűjtése és hasznosítása!” jeligét.

A benyújtott pályázati anyag nyilvános.

A kitöltött pályázati adatlapot kérjük online is beküldeni a [email protected] címre!

A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat nem fogadja el, azokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentumok benyújtására, egy alkalommal a felszólítást kövező 5 munkanapon belül van lehetőség.

Kötelező pályázati mellékletek:

 • Pályázati adatlap és mellékletei
 • Az esővízgyűjtő tervezett elhelyezése (vázlatrajz és fényképfelvételek segítségével).
 • Az esővíz hasznosításának leírása (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve).

Pályázó társasház esetén:

 • Közös képviselő/társasházkezelő megbízatásáról szóló közgyűlési határozat másolata.

Pályázó szervezet esetén:

 • Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő!)
 • Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálja el a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság.

A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli értesítést kapnak. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól! A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza az elszámolás határidejét, tartalmi és formai követelményét. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy az esővízgyűjtő beüzemelését követően fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) illusztrált beszámoló benyújtási határideje: legkésőbb 2022. szeptember 30.

Hiányosan beküldött beszámoló esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, amelyet a felszólítást követő 5 munkanapon belül teljesíteni kell.

Pályázati kiírással kapcsolatos információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály alábbi e-mail címén: [email protected].

Pályázati kiírás >>>

Pályázati adatlap szervezeteknek >>>

Pályázati adatlap magánszemélyeknek >>>

Archív