Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.04.08 00:00

Pályázat házi esővíz gyűjtésére és hasznosítására - 2024.

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet házi esővíz gyűjtésére és hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2024

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet
házi esővíz gyűjtésére és hasznosítására


A pályázat kiírója:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat


A pályázat címe:
Házi esővíz gyűjtése és hasznosítása


A pályázat célja:
A II. Kerületben a magáningatlanok területére lehulló esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával csökkenthető az ingatlanon növények öntözésére felhasznált csapvíz mennyisége. Ezzel egyidejűleg hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez is.

Ennek érdekében jelen pályázat keretén belül az esővíz gyűjtésére és hasznosítására hívjuk a II. kerületben működő szervezeteket, társasházakat továbbá a helyi lakosokat, akik Budapest II. Kerület területén kertes ingatlannal, vagy kerttel, telekkel rendelkeznek, melyen az összegyűjtött csapadékvíz hasznosítható, felhasználható.


Pályázati támogatásban részesíthető:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,
 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján társasháznak minősülő ingatlan tulajdonostársainak közössége,
 • a II. kerületben lakcímmel rendelkező magánszemély

amely/aki a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit.


Helyrajzi számonként egy pályázat nyújtható be!


Projektidőszak:
Jelentkezni 2024. április 7-ig lehet 2024. szeptember 30. napjáig megvalósuló programmal.

Pályázatonként 1 db 300 literes vagy 1 db 500 literes esővízgyűjtő tartály igényelhető, hozzá tartozó tetővel, csappal. A korlátozottan rendelkezésre álló pályázati keretösszeg miatt az elbírálás során a pályázatok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe, illetve előnyt élveznek, akik az előző években nem részesültek esővízgyűjtő pályázat támogatásban.


A Támogatott az alábbi előírásokat köteles betartani:

 • Az esővízgyűjtő tartály átvételének pontos idejéről, és helyéről a benyújtott pályázat elbírálását követően kap tájékoztatást a pályázó, akinek kötelezettsége az edény elszállítása a telepítés helyszínére.
 • A támogatásként átvett esővízgyűjtő tartály az átvétel napjától számított két év elteltét követően kerül a Támogatott tulajdonába. Ennek okán átvételkor és az azt követő év szeptember 1-szeptember 30. napja között a Támogatottnak Tárolási nyilatkozatot kell kiállítania és megküldenie a Támogató részére
 • A támogatás minden nyertes pályázat esetében választhatóan1 darab kb.300 literes vagy kb. 500 literes műanyag esővízgyűjtő tartály, hozzá tartozó tetővel, csappal, amelyet az átvételtől számítva 5 éven keresztül esővíz gyűjtésére kell használni, és az így gyűjtött esővizet hasznosítani kell.
 • Az esővízgyűjtő tartály elszállításáról a pályázónak kell gondoskodnia! Kérjük, a pályázott edény méretének bejelölésekor vegyék figyelembe annak méretét és tervezzenek a szállítással is! A pályázat kiírója a szállításban nem tud részt venni!
 • Az esővízgyűjtőt karban kell tartani, nem lehet szúnyoglárvák élőhelye, amivel csípőszúnyogok száma növekedne. Ennek érdekében a csatorna bevezetést vagy a zárt tetőn, vagy szúnyoghálón keresztül kell kialakítani, úgy hogy nyílt vízfelület ne legyen.
 • Az esővízgyűjtő beüzemelését követően fényképet kell küldeni a [email protected] e-mail címre.


Támogatásban nem
részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

 1. együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
 2. jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.


Nem kaphat támogatást az a pályázó
, aki a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el.


A pályázat benyújtásának végső határideje
: 2024. április 7.

A benyújtási határidő a postára adás vagy ügyfélkapun benyújtás dátumát jelzi. A bíráló a határidőn túl feladott pályázatokat érvénytelennek tekinti és elutasítja.


A pályázati adatlap beküldése, a pályázat formai követelményei:

1. Postai úton

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani postai úton eredetben a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Házi esővíz gyűjtése és hasznosítása!” jeligét.

vagy


2. E papír útján,
amely az gov.huoldalon érhető el. Az E-papírt az alábbiak szerint kell kitölteni:

 • Címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • Ügytípus: Települési zöldterületi ügyek
 • Hivatkozási szám: XVII/2024
 • Levél tárgya: Esővízgyűjtő pályázat
 • Levél szövege: Az örökbefogadandó terület adatai /címe, helyrajzi száma/
 • Csatolni kell: a kapcsolódó kitöltött pályázati nyomtatványt és mellékleteket


3. Személyesen a Központi ügyfélszolgálaton

Cím: 1023 Budapest Margit u. 2-4.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:30
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00


A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat nem fogadja el, azok esetében a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentumok benyújtására, egy alkalommal a felszólítást kövező 5 munkanapon belül van lehetőség.


Kötelező pályázati mellékletek:

 • Pályázati adatlap és mellékletei
 • Az esővízgyűjtő tervezett elhelyezése (vázlatrajz és fényképfelvételek segítségével).
 • Az esővíz hasznosításának leírása (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve).


Pályázó társasház esetén:

 • Közös képviselő/társasházkezelő megbízatásáról szóló közgyűlési határozat másolata.


Pályázó szervezet esetén:

 • Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő!)
 • Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.


A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a pályázati idő lejártát követően, a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság bírálja el.

A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli értesítést kapnak. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól! A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza az elszámolás határidejét, tartalmi és formai követelményét. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.


Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy az esővízgyűjtő beüzemelését követően fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) legkésőbb 2024. szeptember 30-ig igazolni kell.

Hiányosan beküldött beszámoló esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, amelyet a felszólítást követő 5 munkanapon belül teljesíteni kell.


Pályázati kiírással kapcsolatos információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály alábbi e-mail címén: [email protected].

Esővízgyűjtő tartály méretei megközelítőleg:

 • 300-310 l Mérete: 66x80x125 cm

500-510 l Mérete: 143x100 cm Súly: 16 kg

Letölthető pályázati kiírás
Adatlap magánszemély
Adatlap szervezetek

Archív