Pályázati felhívás

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnál ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG betöltésére.

A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 12.

A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység:

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

További tevékenységi körök, feladatok:

 • A Fény Utcai Piac Kft. tulajdonában lévő albetétek (üzletek, raktárak, asztali elárusító piac, mélyparkoló) hasznosításának teljes körű ügyintézése (hirdetés, promotálás, előkészítő egyeztetések lefolytatása a potenciális bérlőkkel, az albetét műszaki megfelelőségének biztosítása)

 • Az üzlethelyiségek bérbe adása, tulajdonba adása a vonatkozó helyiségbérleti, adásvételi és egyéb a működéshez szükséges szerződések megkötése;

 • Specifikus bérleti lehetőségek kidolgozása a bérbeadás elősegítése érdekében;

 • A megkötött helyiségbérleti, adásvételi és egyéb, a működéshez szükséges szerződésekkel kapcsolatos jogi és pénzügyi teendők;

 • A helyiségbérleti jog átruházása, cseréje, illetve albérletbe adása esetén a bérbeadói hozzájárulás gyakorlása;

 • A bérleti díjak és egyéb költségek beszedésével kapcsolatos feladatok;

 • Az üzemeltetői szervezet kialakítása, működésének meghatározása és folyamatos ellenőrzése;

 • Reklám-marketing és rendezvényszervezési tevékenység;

 • Valamennyi az üzemeltetés körébe tartozó, illetve a II. kerületi Önkormányzat polgármestere, Képviselő-testülete, valamint a Társaság Felügyelő Bizottsága által meghatározott egyéb feladat.

Ügyvezető feladata és hatásköre:

 1. Képviseli a társaságot törvényes képviselőként harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;

 2. Ellátja a Társaság operatív irányítását és dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe;

 3. A jogszabályok, az Alapító okirat és az Alapító által hozott határozatok keretei között szervezi a Társaság működését, gazdálkodását és intézi a Társaság ügyeit;

 4. Felvilágosítást ad az Alapítónak, a könyvvizsgálónak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak a Társaság ügyeiről, és részükre biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;

 5. A munkáltatói jogokat gyakorolja a Társaság dolgozói felett;

 6. A Társaság tagjairól tagjegyzéket vezet;

 1. Gondoskodik a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti az üzleti tervet, gondoskodik a beszámoló, a vagyonkimutatás elkészíttetéséről és ezen dokumentumokat a Felügyelő Bizottság és az Alapító elé terjeszti;

Az ügyvezetői tisztség betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság,

 • cselekvőképesség,

 • felsőfokú gazdasági irányú végzettség,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek történő megfelelés, valamint nem állnak fenn a vezető tisztségviselőkkel szemben jogszabályban meghatározott kizáró okok,

 • büntetlen előélet, nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt,

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati, illetve köztulajdonban álló gazdasági társaságnál szerzett tapasztalat,

 • minimum 5 (öt) év vezetői tapasztalat, mely foglaljon magában legalább 20 főt foglalkoztató vállalatnál szerzett vezetői tapasztalatot is,

 • felsővezetői tapasztalat,

 • projektvezetési és fejlesztési tapasztalat,

 • kiemelkedő kommunikációs készség,

 • hasonló területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,

 • kiváló szervező- és problémamegoldó készség,

 • megbízhatóság,

 • stratégiai gondolkodásmód.

A pályázathoz csatolandó iratok, dokumentumok:

 • részletes szakmai utat bemutató önéletrajz,

 • motivációs levél,

 • a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések, gazdasági stratégia és vezetési koncepció bemutatása,

 • fizetési és egyéb juttatásokra vonatkozó igény megjelölése,

 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai, szakmai és vezetői gyakorlat igazolása,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • nyilatkozat arról, hogy nem állnak fenn a vezető tisztségviselőkkel szemben jogszabályban meghatározott kizáró okok,

 • nyilatkozat arról, hogy nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt,

 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

Az ügyvezető díjazása:

A bérezés és személyi juttatások megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázat benyújtásának véghatárideje: 2022. július 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat postai úton vagy elektronikusan lehet benyújtani az alábbiak szerint:

Postai úton: Őrsi Gergely polgármester, Budapest II. Kerületi Önkormányzat, 1024 Budapest, Mechwart liget 1. – a borítékra kérjük ráírni: „pályázat Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére”

Elektronikusan: [email protected] e-mail címre, a tárgyban kérjük jelölni: „pályázat Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére”

A pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban információ kérhető:

[email protected] e-mail címen

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázókat szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, a bizottság javaslatot fogalmaz meg a pályázók alkalmasságáról. A tisztség betöltéséről a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázati felhívás közzétételének helye:

Az Önkormányzat honlapja - www.masodikkerulet.hu

Budai Polgár kerületi lap

A Budapest II. Kerületi Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.