Pályázati felhívás II. kerületi Társadalmi Szervezetek, illetve Nyugdíjasklubok támogatására.

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi Társadalmi Szervezetek, illetve Nyugdíjasklubok támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi Társadalmi Szervezetek, illetve Nyugdíjasklubok támogatására.


A pályázatokat egy példányban, a Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest Mechwart liget 1.) részére címezve, „A Költségvetési, Bizottság által kiírt pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.


A pályázaton elnyert összeget a támogatási szerződés megkötését követően pályázó bankszámlájára utalja át az önkormányzat. A támogatás összege tárgyévre szól, 2021-ban már megvalósult programokra is igényelhető. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint - hitelesített számlamásolatokkal igazolva, továbbá fényképpel alátámasztott szöveges beszámolóval - legkésőbb 2022. január 7-ig kell elszámolniuk. Ellenkező esetben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendő az Önkormányzat részére. A pályázaton elnyert összeg általános működési költségekre, rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre nem fordítható.


Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn. Továbbá támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, együttműködési megállapodást kötött, vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson.

Nem nyújthatnak be pályázatot, akik a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton vesznek részt.


A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 31. (személyes átvétel 18 óráig)


A benyújtott pályázati anyag nyilvános, hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok eredménye a döntést követő 5 munkanapon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu) kerül közzétételre, továbbá az elbírálásától számított 15 napon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.


A pályázatokhoz adatlap, valamint kötelezően benyújtandó „pályázati fedlap” és nyilatkozatok kapcsolódnak, amelyek (www.masodikkerulet.hu) honlapról tölthetők le!

Pályázni az adatlap teljes körű kitöltésével lehet, csatolva hozzá a pályázó szervezet érdemi tevékenységének, valamint a program bemutatását (max. fél gépelt oldal), valamint a szükséges nyilatkozatokat, kivonatokat. A pályázati adatlap tételesen felsorolja a kötelezően csatolandó mellékleteket. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. (Több programhoz igényelt támogatás esetében az adatlap erre vonatkozó része bővíthető.)


A pályázattal kapcsolatban egyéb kérdéseikkel Rudolfné Romváry Noémihez fordulhatnak a 346-54-14 telefonszámon, írásban [email protected]ület.hu email címen, vagy ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 212. szoba).

A határidőn túl beérkező, a hiányosan kitöltött adatlap, pályázati fedlap és nyilatkozatok nélküli, továbbá valótlan adatokat tartalmazó, pontatlan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.


TÁRSADALMI SZERVEZETEK

A pályázat célja: A II. kerületben működő (II. kerületi székhellyel rendelkező, vagy az elmúlt három évben, valamely programját igazoltan a II. kerületben megvalósító) Társadalmi Szervezetek (beleértve a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezeteket is) támogatása - lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, a II. kerületi lakosság szélesebb körét érintő, megmozgató programok, rendezvények támogatásán keresztül.


Előnyben részesülnek azon szervezetek pályázatai, amelyek a helyi értékeket népszerűsítik, II. kerület területén, helyben valósítanak meg programokat.


A kitűzött célnak megfelelően általános működési, étkezési költségekre, valamint személyi juttatásokra támogatás nem ítélhető oda.


A pályázaton felosztható keretösszeg 4 100 000 Ft.


A pályázat tartalma: A tervezett, vagy 2021. évben már megvalósult program, rendezvény leírása: megnevezése, időpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes leírása), a meghirdetés módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör. A program, rendezvény részletes költségvetése, a megvalósításához szükséges teljes összköltség; az igényelt támogatás összege; a program, rendezvény igényelt támogatáson felüli rész fedezetének meglétére vonatkozó nyilatkozat, illetve azok forrásának megjelölése és ezen belül a saját forrás összege (aránya); az igényelt támogatás felhasználásának megjelölése (ez a program, rendezvény egy vagy több eleméhez történő hozzárendeléssel történjen, ezek között a szervezet általános működésével, étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet).


NYUGDÍJASKLUBOK

A pályázat célja: a II. kerületben önálló jogi személyként (vagy, valamely befogadó jogi szervezet keretében, beleértve a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezeteket is) működő (II. kerületi székhellyel, vagy tagszervezettel rendelkező) Nyugdíjasklubok támogatása, lehetőleg a klubszerű működés általános kereteinek és működtetésének biztosításán túlmutató konkrét események, programok, rendezvények támogatásán keresztül. A pályázaton felosztható keretösszeg 2 700 000 Ft.


A pályázatnak megfelelően általános működési, étkezési költségekre, valamint személyi juttatásokra a támogatás nem, vagy csak kivételesen ítélhető meg.


A benyújtandó pályázat tartalma: A 2021. évben tervezett, vagy már megvalósult események, programok, rendezvények leírása külön-külön, (amelyekhez a támogatást igénylik): megnevezése, időpontja, célja (az elérni kívánt cél részletes ismertetése); részletes költségvetése; a megvalósításhoz szükséges teljes összköltség (Ft); az igényelt támogatás felhasználásának megjelölése (ez az adott esemény, program, rendezvény egy, vagy több eleméhez – pl. belépők, utazási költségek, stb. – hozzárendeléssel történjen. Ezek között a szervezet általános működésével, valamint étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet.)

Pályázati fedlap
Pályázati adatlap nyugdíjasklubok
Páyázati adatlap társadalmi szervezetek
1. számú melléklet
2. számú melléklet
2. számú melléklet kitöltési útmutató

Aktuális