Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.08.15 00:00

Pályázati felhívás - Önkormányzati lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet az üres önkormányzati lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére.

H i r d e t m é n y


A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a 2020. március 4. és 2020. április 3. napja között az üres önkormányzati lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére meghirdetett, és a Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében a 40/2020.(III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napján kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 19. napján felfüggesztett

pályázatot 2020. július 15. napjától ismételten meghirdeti

az 53/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati Felhívásban meghatározott feltételekkel.


A nyertes pályázó határozott idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra.


1. A pályázaton való részvétel általános feltételei:

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet lakást bérbe adni,

a) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, továbbá nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával,

b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a négyszeresét (114.000,- Ft), egyedülálló személy esetén a négy és félszeresét (128.250,- Ft), együttes vagyonuk pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét (7.125.000,- Ft) nem haladja meg,

c) aki Budapest II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magán forgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte.


2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázott lakás(ok) címét (a pályázó által megjelölt sorrendet, amely egyben rangsort is jelent),

b) a pályázó nevét, születési nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja nevét, családi állapotát, foglalkozását, munkahelyét, állandó bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, a pályázó házastársának/élettársának az előzőekben felsorolt adatait, a lakásba a bérlőn kívül költözők számát, nevét, születési idejét, foglalkozását, rokonsági fokát, vagy rokonság hiányában a leendő bérlőhöz fűződő kapcsolatát, a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi, vagyoni viszonyait, a pályázó jelenlegi lakáskörülményeit,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik kizáró feltételek alá, illetve megfelel a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek,

d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

e) a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feltétel elfogadását.


A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.


3. Nem létesíthető szociális bérlet azzal, illetve pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

- Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a jelen pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be;

- Pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok tekintetében;

- A megpályázott lakásban az együtt költöző hozzátartozókat figyelembe véve az egy főre jutó lakóterület nem érné el a 6 m2-t; (Lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figyelembe venni.)

- Pályázatában valótlan adatot közöl;

- Nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.


4. A megpályázható lakások adatai:

Lakás címeBudapest II. kerület szoba-szám terület(m2) komfort-fokozat megtekintésidőpontja
Csévi u. 1. fsz. 3. akadálymentes 1 28 komfortos 2020. 07. 29. szerda14.45-15.15 óráig
Fazekas u. 25. I. 2. 1 34 komfortos 2020. 07. 27. hétfő16.00-16.30 óráig
Frankel L. út 36. I. 4. 2 55 összkomfortos 2020. 07. 30. csütörtök15.00-15.30 óráig
Kis Rókus u. 3. II. 5. 2 67 komfortos 2020. 07. 29. szerda15.30-16.00 óráig
Kis Rókus u. 31. III. 4. 1 45 komfortos 2020. 07. 29. szerda16.00-16.30 óráig
Margit krt. 2. III. 12. 1 26 komfortos 2020. 07. 27. hétfő17.00-17.30 óráig
Mecset u. 17. II. 25/B. 2 41 összkomfortos 2020. 07. 30. csütörtök15.30-16.00 óráig
Tölgyfa u. 18. III. 2. 1 42 komfortos 2020. 07. 27. hétfő16.30-17.00 óráig

A lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúak, felújításukról a bérbeadó gondoskodott.


5. A lakbér mértéke, megfizetésének módja:

A lakbér jelenlegi mértéke bruttó 310,- Ft/m2/hó.

Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a rendeletében elfogadott mértékben módosítsa.

A bérleti díjon kívül a bérlő köteles a bérbeadó által kiszámlázott szemétszállítási díjat is a lakbérrel egyidejűleg az Önkormányzat részére megfizetni. A tárgyhavi bérleti díjat a bérleti szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határnappal bezárólag kell megfizetni. A fogyasztástól függő kiadásokat (pl. elektromos áram, gázdíj, központi fűtés díja, víz-csatornadíj, kábel TV, vonalas telefon) a bérlő közvetlenül a szolgáltatónak köteles fizetni.


6. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat írja ki, amelyet a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján tesz közzé, továbbá kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest II. kerület Margit u. 2-4.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben.

A pályázati adatlap díjmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest II. kerület Margit u. 2-4.), valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról az alábbi linkre kattintva:
Letölthető pályázati adatlap


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14. napja, 13.00 óra. A határidő jogvesztő.

Pályázni csak a meghirdetett lakások valamelyikére lehet.

Pályázók a megjelölt lakásra bérlőtársakként is pályázhatnak, amennyiben mindketten megfelelnek a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek.


A pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:

- pályázó (és együtt költöző hozzátartozói) nettó jövedelmére vonatkozó igazolás(ok) (hat hónapra visszamenőleg), vállalkozó esetén a NAV által az előző év bevallása alapján kiállított igazolás;

- igazolás arról, hogy pályázó Budapest II. kerületében 5 éve bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik (beszerezhető Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalánál - Budapest II. Margit krt. 47-49.);

- pályázó jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bérleti/albérleti szerződés, befogadó nyilatkozat);

- pályázóval együtt költöző gyermekei születési anyakönyvi kivonata, iskoláskorú gyermek esetén a tanintézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás is;

- nyilatkozat, amely szerint pályázó beleegyezik abba, hogy Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni szemle során győződjenek meg a pályázó által szolgáltatott adatok valódiságáról;

- nyilatkozat, amely szerint pályázó a bérleti jog megszűnése után a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal szemben elhelyezési, kártalanítási igényt nem támaszt.

Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül van helye.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán lehet ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 346-5422, a 346-5735, és a 346-5404 telefonszámon.


7. A pályázatok elbírálása:

- A pályázatokat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának javaslata alapján, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményét figyelembe véve az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

- A pályázatok elbírálásának eredményéről a döntés meghozatalát követően, de legkésőbb 2020. november 30. napjáig minden pályázó postai úton értesítést kap.

- A nyertes pályázó köteles a lakásbérleti szerződést a képviselő-testületi döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat bérbeadóval megkötni.

- A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó csatolja a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest XIV. Bosnyák tér 5., bejárat a Nagy Lajos király útja felől) által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakásba költöző személyek (kiskorúak is) Magyarország területén ingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek.

Amennyiben a nyertes pályázó a hatósági bizonyítványt (bizonyítványokat) a megadott határidőn belül nem csatolja be, vagy a bizonyítvány(ok) szerint ő, vagy a lakásba vele együtt költöző bármely személy nem felel meg a pályázati felhívás 1.a) és 1.b) pontjaiban meghatározott feltételeknek, úgy a lakás bérbe adásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályát veszti, és az Önkormányzat nem köt vele bérleti szerződést.

- A pályázatok elbírálásával, annak eredményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

- Az Önkormányzat fenntartja a jogát az eljárási határidő meghosszabbítására.

- Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.


A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat részletesen a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Archív