Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.02.01 00:00

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt pályázat 2022.

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának pályázati felhívása a Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatására a 2022. évben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt pályázat 2022.

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának
pályázati felhívása a Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatására a 2022. évben

A pályázat kiírója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzata.


A pályázat címe:
A II. Kerületen belül, Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjas klubok) kulturális-, művészeti-, szabadidős- és sporttevékenységeinek támogatása.


A pályázat célja:
Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatása, lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, Pesthidegkút és a II. Kerület lakosságának szélesebb körét érintő, megmozgató, közösségteremtő programok, rendezvények támogatásán keresztül.


Pályázati támogatásban részesíthető szervezet:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,

amely a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! Amennyiben a pályázó több pályázati programhoz kér támogatást, a programokat egy adatlapon belül kérjük bemutatni!


Támogatásban nem részesíthetőek
a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását, vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

 1. együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
 2. jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.


Projektidőszak:
Pályázni kizárólag a 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakban megvalósuló, vagy már megvalósult programmal/programokkal lehet!


A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg:
4.100.000,-Ft


A támogatás mértékének felső határa:
500.000,-Ft


A támogatás kizárólag a megpályázott program(ok)hoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások fedezetére szolgál, nem fordítható általános működési költségekre (közüzemi költségek), étkezési költségekre, rendszeres személyi, bér jellegű kifizetésekre, valamint felújítási és beruházási kiadásokra (tárgyi eszköz beszerzés)!


A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!


A pályázati támogatás intenzitása:
max. 50%


A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését,
vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés maximum 50%-os mértékéig támogatja a pályázatokat.


A pályázati projekt finanszírozásának módja:
A megítélt támogatási összeg folyósítása a Támogatási Szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámla számra, átutalással történik. A szerződés megkötését megelőzően megvalósult pályázati program esetében a támogatás utófinanszírozású, a támogatás folyósítását követően megvalósuló pályázati program esetében a támogatás előfinanszírozású.


A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat bírálja el.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • Tartalmi kifejtés: A megpályázott kulturális-, művészeti-, szabadidős- és sporttevékenység leírása, tematikus kidolgozottsága.
 • Költségvetés: A pályázati program költségvetésének áttekinthetősége, indokoltsága.
 • Elérés - részvétel: A pályázati programba bevonni kívánt lakossági kör bemutatása, a pályázati programban aktívan, közreműködőként résztvevő II. kerületiek száma, illetve hogy a pályázó szervezet tagságán túlmutató, Pesthidegkút és a II. Kerület lakosságának szélesebb körét érintő, megmozgató, közösségteremtő programról, rendezvényről, szolgáltatásról van-e szó.
 • Önerő: A pályázati program megvalósításához felhasznált saját vállalás, önrész bemutatása, annak mértéke és relatív értéke.
 • Helyi érték: A helyi közösség mindennapjait és/vagy ünnepnapjait érintő, épített és természeti környezetének ápolását és megóvását célzó, az emberek közötti békés és gyümölcsöző együttműködést szolgáló, hagyományőrző vagy éppen hagyományteremtő-e a pályázati program.
 • Támogatottság: A tervezett program helyi támogatottsága; egyéb támogatói köre
  (más pályázati- vagy külső forrás). A pályázó köteles a pályázat kiíróját tájékoztatni arról, hogy nyújtott-e be pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. július


A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli értesítést kapnak.


Jogorvoslat:
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.


A pályázat tartalmi követelményei:

 • a pályázati adatlap, pályázati fedlap és nyilatkozatok teljes körű kitöltése
 • a kötelező pályázati mellékletek benyújtása


Kötelező pályázati mellékletek:

 • Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő!)
 • Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.
 • Amennyiben a pályázat megvalósításában pénzügyi lebonyolító szervezet működik közre, akkor a pénzügyi lebonyolító szervezet és pályázó között létrejött együttműködési megállapodás hitelesített másolata.
 • Nyilatkozatok (a pályázati adatlap szerves részét képező nyilatkozatokról van szó, amelyek aláírása nélkül a benyújtott pályázat érvénytelen és semmisnek tekintendő).


A pályázati adatlap beküldése.
A pályázat formai követelményei:

A kitöltött pályázati adatlapot, pályázati fedlapot, nyilatkozatokat lezárt borítékban „PHVÖK által kiírt pályázat” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani kizárólag postai úton, tértivevényes levélben az alábbi címre: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 1277 Budapest, 23 Pf. 21.


A benyújtott pályázati anyag nyilvános.


A kitöltött pályázati dokumentációkat kérjük online (szkennelve) is beküldeni az oryne.ormandi.csilla@masodikkerulet.hu címre!


Hiánypótlás:
A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat azonnali, egyszeri hiánypótlásra kötelezheti! A hiánypótlás kizárólag adminisztratív jellegű adat elmaradt szolgáltatására vonatkozhat (telefonszám, aláírás, pecsét), a pályázat tartalmi részét képező dokumentum határidőn túli beadására nincs lehetőség. Tartalmi elemnek minősül a cégbejegyzés, működési engedély, együttműködési megállapodás másolata.


Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el!


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 30. hétfő


Postára adás határideje:
2022. május 27. péntek


A határidőn túl beérkező pályázatok érvénytelennek minősülnek és elutasításra kerülnek.


Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A pályázat kiírója felhívja a figyelmet arra, hogy a kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint a pénzügyi elszámolást hitelesített számlamásolatokkal igazolva, valamint lehetőség szerint fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) illusztrált szakmai beszámoló alapján kell elszámolniuk a pályázati program lezárását követő 45 napon belül, de legkésőbb: 2023. január 23-ig. (hétfő)

Az elszámolás, nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázati támogatási összeg az önkormányzat részére visszafizetendő.


A pályázóknak beszámolójukban be kell mutatniuk az igényelt támogatás felhasználását, a programjaik teljes költségvetését, vagyis az önerő felhasználását is ismertetniük kell valamilyen módon (számlával, természetbeni hozzájárulás vagy önkéntes munka költségbecslésével, jelenléti ívvel, jegyzőkönyvvel, tagdíj vagy egyéb hozzájárulás befizetését igazoló bizonylattal stb.)

Az igényelt támogatás felhasználása általános működési költségekkel (közüzemi költségek), étkezési költségekkel, rendszeres személyi, bér jellegű kifizetésekkel, valamint felújítási és beruházási kiadásokkal (tárgyi eszköz beszerzéssel) kapcsolatos tétel nem lehet.


A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyertes pályázókat az elszámolások elfogadását megelőzően a városrészi önkormányzat ülésén akár személyesen is meghallgassa.


Pályázati kiírással kapcsolatos információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Őryné Ormándi Csillától, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat koordinátorától a 1-346-5557 telefonszámon, és az oryne.ormandi.csilla@masodikkerulet.hu e-mail címen keresztül.


A pályázati kiírás (pályázati adatlap, pályázati fedlap, nyilatkozatok, útmutató) letölthetők a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról
(www.masodikkerulet.hu).

Letölthető dokumentum (adatlap, fedlap, nyilatkozat, tmutató)

Archív