Tájékoztatás ajánlásról - kit ajánlottam?

Kulcsszavak Megosztás

TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLÁSRÓL - KIT AJÁNLOTTAM?

A választópolgár — az ívek megsemmisítéséig — tájékoztatást kérhet arról, hogy a választási irodák által ellenőrzött ajánlóíveken adatai szerepelnek-e ajánlóként, illetve az aláírásgyűjtő íveken szerepel-e támogatóként az aláírása.

Ez megtehető személyesen, levélben illetve elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül, azonosítással. Részletes tájékoztatás az ajánlás ellenőrzésről itt található: https://www.valasztas.hu/ajanlas-ellenorzes-tajekoztato


A személyre szabott ügyintézési felület (SZUF) az alábbi linkre kattintva érhető el.


Határidők

A választási irodák adott választás ajánlóíveit, illetve a Nemzeti Választási Iroda az ajánlásellenőrző adatbázisában az ellenőrzött adatokat — a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján — a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon köteles megsemmisíteni, illetve ezek feldolgozási adatait törölni. A Nemzeti Választási Iroda az országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő íveit, illetve a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) aláírásellenőrző adatbázisában az ellenőrzött adatokat — a népszavazásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján — az érvényes aláírások számának megállapítását követő harmincadik és negyvenötödik nap között köteles megsemmisíteni, illetve ezek feldolgozási adatait törölni. Ezen határidőkön belül megindult büntetőeljárásban érintett ajánlóívek, aláírásgyűjtő ívek megsemmisítése, illetve azok ellenőrzési adatainak törlése a büntetőeljárás jogerős befejezése után történik meg.


Eljáró szerv

Nemzeti Választási Iroda


Felettes szerv/jogorvoslat

1. Amennyiben a tájékoztatás tartalmával kapcsolatban, vagy azért kíván jogorvoslatot benyújtani, mert a tájékoztatás tartalmával ellentétben nem ajánlotta a tájékoztatóban szereplő jelöltet, forduljon ahhoz az egyéni választókerületi választási irodához, ahol a jelölt indult. Az egyéni választókerületi választási irodák elérhetősége itt található: https://www.valasztas.hu/elerhetosegek.


2. Amennyiben a tájékoztatás tartalmával kapcsolatban, vagy azért kíván jogorvoslatot benyújtani, mert a tájékoztatás tartalmával ellentétben nem írta alá a tájékoztatóban szereplő nemzetiségi lista, országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő-ívét, forduljon a Nemzeti Választási Irodához.

A jogorvoslati kérelmek benyújtásával kapcsolatos részletes információk megtalálhatók itt: https://www.valasztas.hu/jogorvoslat


3. Amennyiben a tájékoztatás tartalmával ellentétben nem ajánlotta a tájékoztatóban szereplő jelöltet vagy listát, illetőleg nem támogatta a tájékoztatóban szereplő népszavazási kérdést, feljelentést tehet a rendőrségen.


4. Önnek lehetősége van adatainak védelme érdekében:

- a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Nemzeti Választási Iroda székhelye szerint illetékes törvényszéknél keresetet benyújtani. A kereset a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken nyújtható be. A törvényszéki adatok a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon tekinthetők meg. A Nemzeti Választási Iroda székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezésére, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Nemzeti Választási Iroda megsértette a személyes adatainak kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.Egyéb információk

Amennyiben az elektronikus kérelem űrlapon vagy a kérelem nyomtatványon a választópolgár által megadott személyi azonosító vagy magyar hatóság által kiállított, elektronikus személyiazonosításra alkalmas igazolványának okmányszáma alapján a választópolgár egyértelműen nem azonosítható, a választópolgár kérelme elutasításra kerül.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint „az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti”.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (4) bekezdése alapján a választási iroda az ajánlóíveken szereplő személyes adatok közül az érintett kérelmére csak azokról köteles tájékoztatást adni, amelyek ellenőrzését a 125. § (3) bekezdése alapján elvégezte. A Nemzeti Választási Iroda a tájékoztatást a kérelem benyújtását megelőző nap 24. óráig feldolgozott (ellenőrzött) ajánlóívek/aláírásgyűjtő ívek adatai alapján nyújtja.

Részletes tájékoztatás az ajánlás ellenőrzésről itt található: https://www.valasztas.hu/ajanlas-ellenorzes-tajekoztato


Az NVI általános adatvédelmi tájékoztatóját itt találja: https://www.valasztas.hu/adatkezelesi-tajekoztato


Vonatkozó jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
  • 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/788 rendelete (2019. április 17.) az európai polgári kezdeményezésről

Közérdekű